Översättningskommittéens service och uppdrag

Bakgrund
På ACA-Sveriges Servicekonferens (SK) i november 2015 beslutade SK att tillsätta en översättningskommitté för att säkerställa att arbetet med att översätta ACA:s officiella litteratur till svenska sker enligt en hållbar och effektiv process. Översättningskommittén består av översättningsansvarig och två vice översättningsansvariga.

Så går översättningsarbetet till
Arbetsprocessen för översättningen sker enligt SK beslutad arbetsprocess som följer det översättningsavtal som är tecknat med ACAWSO som äger upphovsrätten till all ACA-litteratur och går till enligt följande:
Översätta > Korrekturläsa > Granska > Skicka ut till alla grupper för synpunkter > Beakta inkomna synpunkter och redigera > Slutgranska > Skicka till WSO som gör layout > Översättningskommittéen granskar och korrar layout > WSO redigerar ev ändringar > Översättningskommittéen slutgranskar layout > Litteratur godkänd och klar för tryck. 


Aktuellt
Just nu är fokus på att översätta Röda Boken, ACA:s gemenskapstext. 

Böcker och foldrar som redan är översatta och publicerade är:
Stegarbetsboken Tolv steg för vuxna barn
Nykomling folder
Sponsorskap i ACA folder
ACA är… folder
25 frågor – Är jag ett vuxet barn? folder

Hur man gör service med översättning
Det är öppet för alla ACA-medlemmar att göra service med översättning. För att göra service kontaktar du översättningsansvarig som kommer att tilldela dig ett servicearbete. Du som vill göra service behöver en gmail-adress. All översättning av litteratur som är skyddad av upphovsrätten måste ske via Översättningskommittén.  

Lämna förslag på förbättring på redan översatt litteratur
Förbättringsförslag på redan översatt litteratur skickas till litteratur@aca-sverige.org. Alla förslag tas i beaktning. Litteratur som redan är översatt kommer att revideras löpande.