ACA:s 12 Traditioner

 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom ACA.
 2. För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet – en älskande Gud, som kommer till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare – de styr inte.
 3. Det enda villkoret för medlemskap i ACA är en önskan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit upp i en familj med alkoholism eller annan dysfunktion.
 4. Varje grupp är självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller ACA i sin helhet. Vi samarbetar med alla andra tolvstegsprogram.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till det vuxna barn som fortfarande lider.
 6. En ACA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna ACA:s namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, så att problem med pengar, egendom och prestige inte avleder oss från vårt huvudsyfte.
 7.  Varje ACA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
 8. ACA bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra kan anställa särskild personal.
 9. ACA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser och kommittéer för service, direkt ansvariga inför dem de tjänar.
 10. ACA har ingen åsikt om yttre angelägenheter, alltså bör ACA:s namn aldrig bli indraget i offentliga tvister.
 11. Vår riktlinje för kommunikation med allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än på propagerande. Vi upprätthåller personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV, film och andra medier.
 12. Anonymitet är den andliga grunden för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta principer före personligheter.

De 12 Traditionerna är omtryckta och anpassade med tillstånd av Alcoholics Anonymous World Services, Inc.