Kategoriarkiv: SG-protokoll

SG Protokoll 29/11 2016

PROTOKOLL FÖR SG SKYPE MÖTE 29/11-16 kl 19.00

Närvarande : Viktor,Jörgen,Edelie,Alice,Susanna F, Susanna L, Monika P

Ordförande: Susanna L Sekreterare : MonikaP

Vi inledde mötet med en stunds tystnad,

De 12 traditionerna lästes av Edelie.

Mötestiden bestämdes till 1 timme.

Föregående protokoll lästes.

Dagens frågor :

Bokbeställning. Vi har nu en gjort en beställning på 30 Stora röda Boken och 50 Gula arbetsboken.

Dessa kommer att inom snar framtid komma till Sverige så vi kan fortsätta vår bokförsäljning igen.

Vi diskuterade även lite hur vi ska göra i framtiden med beställningar och inköp, ev. tullavgifter och annat som behöver tas med i beräkningen för ett bästa sätt att köpa vår litteratur. Vår kassör påminde oss om att vi fått ett muntligt löfte av inte behöva deklarera, då vi säljer ALL vår litteratur till självkostnads pris. En möjlighet i framtiden skulle kunna vara att göra våra inköp i England. Vi kommer att fortsätta undersöka bästa alternativ i framtiden. Denna fråga bordlägges för vidare diskussion.

Introduktionstexten Är den en ACA text ? Är det en godkänd text ? Susanna L ska undersöka detta.

Info gällande ACA. Blev oturligt nog lite missräkning runt informationen runt höstens Riksmöte, att inbjudningar och program kom ut på sociala medier och Facebooksgrupper INNAN det fanns att läsa på ACA;s hemsida. Vilket är forumet där ALLA kan och ska kunna på ett anonymt sätt ta del av information som berör ACA som helhet. Vi beklagar detta misstag och diskuterade därför hur vi ska förhindra att detta upprepas i framtiden.

Hemsida reg. Vi beslutade att köpa tjänsten anonymitet för vår hemsida registrering, Till en kostnad av

12O kr/ år. Idag står en av våra medlemmar med sitt namn o adress offentligt där.

Riksmöten 4 grupper fram till våren 19 har anmält sig som värd för våra Riksmöten som hålls varje vår o höst. Simrishamns gruppen har nu anmält sitt intresse att stå som ev, reserv.

Nordea Vår kassör Jörgen informerade om att han kommer fylla i ett obligatoriskt formulär från Nordea då vi har vårt konto i den banken.

Budkaveln Då vi håller våra RIKSMÖTEN på olika platser i landet så anordnar olika ACA grupper dessa riksmöten, På ett riksmöte hålls alltid en Service Konferance SK där alla GSR

(GruppServiceRepresetant) träffas och tar ställning till frågor som berör ACA som helhet.

Den ACA grupp som står som värd på dessa Riksmöten väljer ofta att anordna konvent i anslutning o kring SK. Hur kan förbättra och underlätta för våra värd grupper. ? Tips o erfarenheter och förfaringsätt skulle kunna samlas under en flik på vår hemsida., ( Det har funnits en fysisk gästbok tidigare.)

Monika P åtar sig att kontakta en erfaren medlem samt ta kontakt med Sundsvalls gruppen för att på så sätt starta denna ”Budkavels ” utformande och start igen.

Ny punkt Vi beslutade att lägga till en ny punkt på vår SG dagordning. Åtaganden/uppdrag gjorda ?

Nästa möte tisdagen de 3 jan 2017. kl 19.00 O

Ordförande det mötet Susanna F Sekreterare Susanna L

Vi avslutade mötet genom att läsa Sinnesrobönen.

Protokoll SG-möte 2016-10-04

Närvarande: Susanna F, Susanne B, Anders

Ej närvarande: Viktor, Susan L, Jörgen, Edelie, Monica N, Monika P, Alicia
Ordförande: Susanna F Sekreterare: Anders
* En minuts tystnad
* Traditionerna läses
* Föregående protokoll läses
* Mötestiden fastställs till en timme, kl 18-19
1. De som ännu inte är med i SMS-gruppen mejlar sina nummer till Monica, telefonansvarig i SG. Många tror nämligen att alla sms i sms-gruppen kan läsas av alla i SG. Så är alltså inte fallet.
2. Endast en motion har kommit in till SK i Sundsvall. Visst ska även de bordlagda motionerna från Norrköping skickas ut till alla ACA-grupper?
3. Boende i Sundsvall. Endast en person har hört av sig till Susanna F än så länge. Susanna ringer till Jörgen angående förfarandet när det gäller boende för SG i Sundsvall.
4. I nykomlingsbroschyren ”Familjesjukdomen” (som finns att ladda ner på hemsidan) står det fortfarande ACoA. Skulle någon kunna redigera de befintliga broschyrerna? Den amerikanska versionen är översatt men ännu inte godkänd av WSO.
5. Sundsvall använde sig av Facebook för att informera om riksmötet och servicekonferensen innan de hörde av sig till SG. Är det verkligen OK? Borde vi i SG kanske sammanställa en checklista hur man går till väga för att anordna en servicekonferens?
* Sinnesrobönen läses

 

Protokoll SG-möte 2016-09-05

Närvarande: Jörgen, Viktor, Susan L . Alicia, Susanna F, Monika P
Ej närvarande var Anders, Edelie, Monica N ( SusanneB,)
Ord.f. för mötet Jörgen. Sekreterare Monika P
*  Vi bjöd in en älskande Kraft och läste sen traditionerna.
*  Vi fast ställde mötes tiden till 18.-19
*  Föregående protokoll från SG mötet  lästes.
*  Punkter att ta upp detta mötet fastställdes. 7 st.
1. Rutiner runt inkommande mail. Mail ansvarig berättade att hen tar emot inkommande frågor och svarar på dessa så fort hen kan.
    Råder tveksamhet runt någon fråga skickar hen ett mail till respektive ansvarsområde, eller också ställs frågan via mail till hela SG,
    för svar. Den som tycker sig kunna svara ( vi har ju olika lång erfarenhets tid ) svarar på frågan så bevakar mailansvarige svaret på
    frågan eller tar kontakt med någon för att sen kunna skicka svar till den frågande. Alla frågor besvaras.
2. Bokförsäljningen. På grund av sjukdom har vår bokförsäljning och leveranstid på böcker blivit försenade och även haft ett kortare
    uppehåll. Vi diskuterade bästa sätter att komma ikapp med alla beställningar som är gjorda men ej skickade. Vi diskuterade hur vi
    i framtiden kan göra hanteringen av bokförsäljningen mindre sårbar. Kanske vi behöver två på denna post. I så fall behöver vi göra
    ytterligare inköp av böcker . I dagsläget anmälde sig Susanna F att hjälpa till med detta, Enligt vår kassör är detta möjligt rent
    ekonomiskt hanterbart att göra. Jörgen tar kontakt med Edelie angående detta och kollar upp mer exakt hur mycket vi ligger efter
    gällande leveranserna av nu redan beställd böcker och om hon behöver hjälp att komma ikapp. Vi hoppas reda upp detta snarast.
3. Arbetshelgen. Datum inte fast ställt ännu, Väntar på svar från ytterligare 3 stycken i SG
4  Motioner till nästa SK . Har inte inkommit några ännu,Deadline för dessa är som bekant 31/8 för höstens SK ( 31/1 vårens SK)
    Då vi inte skickat någon påminnelse om detta till grupperna i sommar så beslutade vi att inför årets höst SK ha ett nytt datum för
    motionerna att komma in. Nämligen sista sep. En påminnelse om detta skickas ut till grupperna snarast.
 5. Viktor tar kontakt med  Sundsvallsgruppen för att få mer exakt  information om Riksmötet och dess upplägg  För att vi ska kunna
     skicka en kallelse till SK möte.
    Viktor gör även en påminnelse på hemsidan att grupper som vill ha pappersutskick får själva anmäla detta till SG.
6.  Vi godkände kostnaden för översättning ansvariges kostnader för en resa upp till Stockholm för att träffa sin komitte´i höst.
7.  SG har en SMS grupp. Checkade av hur vi tyckte den fyller sin funktion och hur den fungerar. Bra tyckte vi, Behöver dock
     uppdatera denna så vi har de aktuella tel.nr på listan som telefon ansvarige har. Vi är 10 st i SG
*   Nästa SG skype möte TISDAGEN den 4/10-16   kl 18,    Ord.f det mötet Susan L  Sek. Monika P
    Vi avslutade som vanligt med SINNESROBÖNEN i VI form.

SG möte 8/8 2016

Närvarande: Jörgen,Victor,Monika P(Karlstad)

Ej närvarande:Susanna L,Susanne B,Anders Alice, Susanna F, Monika(Norrköping).Edeli

Vi bjöd in en älskande högre kraft

Ordförande Victor   Sekreterare Jörgen

Vi läste  12 traditioner

Mötestiden fastställdes till 18.45

Föregående mötesprotokoll från SG 11/7 lästes upp.

Punkt på detta möte är arbetsmötet 13-14 augusti.

Vi gick igenom vilka i SG som kunde och inte kunde komma på arbetsmötet 13-14 augusti.och kom då fram till att endast tre stycken(Victor Monika P och David) säkert kunde komma.

Beslut togs då på att skjuta på arbetsmötet.

Vidare skickar Victor ut Doodle på mejl till alla i SG där alla enkelt kan fylla i vilken helg som passar för arbetsmötet.

Victor tog upp ett mejl angående missnöje att texterna Ett barn,,ACAs mål,ACA bönen tagits bort från hensidan.

Monika förklarar att det finns en länk till dessa ej konferensgodkända texter på hemsidan.

Vi föreslog att på nästa SK ha en punkt på övriga frågor som tar upp angående texter som ska finnas på hemsidan.

Monika informerade om att facebookgruppen ändrat namn från ACA till Mötesgruppen Vuxna barn och servicegruppen vill sända ett tack till facebookgruppen för den namnändringen.

Pga. lite oklarheter vad som gäller för servicegruppens medlemmar när det gäller ersättning och boende i samband med serviceuppdrag  i SG så kommer Jörgen att skicka ut ett mejl till alla som förtydligar detta.

Nästa SG möte 5 september 2016-08-08

Ordförande Jörgen   Sekreterare Monika P

Mötet avslutas med sinnesrobönen

SG möte 11 juli 2016

Närvarande : 5 av 10.    Viktor, Monika P (Karlstad), Jörgen, Susanna L,Susanne B
Ej närvarande : Anders, Alicia, Susanna F, Monica (Norrköping), Edeli
* Vi bjöd in en älskande ”gud” som hen kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Vi påmindes om att vi inte är styrande endast tjänande.
* Vi läste traditionerna
* Mötestiden fast ställdes till kl 18-19. (Viktor behövde dock lämna oss 18.35)
* Viktor tog upp frågan om att vi på vår hemsida har icke konferensgodkänd litteratur. Vi beslutade att ta bort följande texter:
 •  ACA:s mål
 • Ett barn
 • ACA-bönen

Då ACA Sverige är en intergroup för ACA World Service Organization (WSO) och enligt de stadgarna så får vi inte ha någon litteratur på hemsidan som inte är konferensgodkänd vilket texterna ovan inte är.

* Jörgen redogjorde lite rent historisk om olika svårigheter som funnits vid IMPORT AV BÖCKER.  Jörgen har vid sin senaste kontakt med Skatteverket fått klartecken att momsregistrering ej behövs vilket i sin tur leder till att vi ej heller behöver deklarera. Vår verksamhet är ju inte på något sätt vinstdrivande. Det räcker att vi fortsätter som tidigare att bara betala tullavgifter.
 Jörgen kommer  att sammanfatta omständigheterna av  vår situation i denna fråga. Detta mail kommer sen vår översättnings ansvarige vidarebefordra till de berörda inom WSO. Detta för att bättre belysa det hela och ge dom en bättre förståelse om förfaringsätten i olika länder.
*  Vi diskuterade checklistan vilken är godkänd översättning och fri att användas av alla grupper . Den hette karaktärsdragen innan.
*  Sundsvall planerar riksmötet hösten 2016 Vi har fått ett OBS !  preliminärt datum 4-6 nov. Detta skulle då innebära att SK blir lördagen den 5:e.nov. Vi inväntar närmare information till hösten.
*  SK protokollet är nu renskrivet och justerat. Läggs snarast ut på hemsidan.
*  SG:s arbetshelg är fastställd till de 13-14 augusti. Vi diskuterade vilka punkter och praktiska göromål vi ska arbeta med då.
   – Beslutslängden.
  – Lära ut hur man sköter och ansvarar för Skypemöten.
 –  Ska vi bli värdland för ett Europa möte ? Fått förfrågan om att vara värdland för ABC/AWC våren 2017. Det känner vi dock oss inte redo inför ännu.
–   Dra upp linjer för en informationskommittés bildande.
*  Vi beslutade att ha ett skypemöte den 8 augusti  kl 18 då vi enbart tar upp frågor rörande SG.s arbetshelg och dess innehåll.
Susanne B åtog sig vara ordf. på det mötet. Tackar vi för. Vi väljer sekreterare då.
Vi avslutade mötet med Sinnesrobönen

SG-möte Protokoll 2016-06-13

Närvarande: Alice, Viktor, Susanna L, Susanne, Edeli, Monika (Karlstad) och Blanka.

Ej Närvarande: Monica (Norrköping), Anders, Jörgen, Susanna F.

Ordförande: Susanna L

Sekreterare: Viktor

En kort tystnad/meditation

De 12 traditionerna läses

Mötestiden fastställdes till kl 19.

Föregående mötesprotokoll läses

 1. Kristianstad har fått mail om att bli intervjuad av tidning. Osäker på hur hon skall hantera det
  Viktor tycker att det är bra att vi sprider budskapet och att det är bra att de har länk till hemsidan och skriver från våra texter
  De får dock inte använda vår logotyp
  De får använda sig av frågorna ”Är jag ett vuxet barn” så länge de refererar till källan
 2. Saker som SG skall göra som beslutades på Servicekonferensen
  Monika har kontaktat den grupp på facebook som kallar sig ACA, de vill inte byta namn.
  Vi tar upp detta igen på nästa möte om protokollet är ute.
 3. Meddelande till SG
  Blanka kommer tyvärr att behöva avgå som SK-ansvarig på grund av personliga skäl
  Monika stannar som Vice-SK-ansvarig
 4. Kommentar om ekonomin
  Vi måste betala moms på böckerna och det innebär att vi eventuellt kommer att behöva deklarera vilket kommer att öka belastningen på ekonomiansvarig.
  Susanne kollar om hur det går med att köpa böckerna på Amazon i Europa
 5. Viktor berättar om arbetshelgen 13-14e augusti. Alla i SG ses för att göra service. ACA betalar resa och boende blir gratis.

Tid för nästa möte: 11/7 kl 18:00

Sekreterare nästa möte: Edeli
Ordförande nästa möte: Susanna L

Sinnesrobönen och vi avslutar mötet

SG-möte 160516

Närvarande: Alice, Viktor, Susanna, Edeli och Anders.

Ordförande: Viktor

Sekreterare: Anders

Föregående mötesprotokoll läses

En kort tystnad/meditation

De 12 traditionerna läses

 1. Telefonmöten/onlinemöten. Fungerar de fortfarande? Många skriver till Susanna och undrar. Viktor kollar upp med Kerstin om hon vet vem som är ansvarig.
 2. Servicekonferensen i Norrköping. Edeli har bokat två nätter för tre personer. Anders kanske också sover två nätter om det är möjligt. Frukostkostnaden delas av alla i SG som bor på hotellet. Viktor och Anders åker med Susanna tillbaka till Stockholm på söndag. Anders tar med sig en laptop till konferensen för att kunna dokumentera det som avhandlas där i egenskap av sekreterare. Susanna skriver ut några extra dagordningar och motioner (som återfinns i kallelsen till SK).
 3. Verksamhetsrapporter. Viktor har skapat ett Google docs-dokument som medlemmarna i SG ska fylla i senast onsdag kväll 18/5. Susanna skriver sedan ut dokumentet och tar med sig det till SK.
 4. Nästa möte sker 13/6 kl.18. Susanna är ordförande och Anders sekreterare.

Sinnesrobönen och vi avslutar mötet

SG-möte 11 april

SG-MÖTE

Datum: 11/4 2016

Närvarande:
Anders, Edeli, Susanna, Viktor

Ej närvarande:
Alice, Susanne, Monica

Val av ordförande:
Susanna

Val av sekreterare:
Viktor

Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna läses.

Mötestidens slut fastställs: 19:00

Förra minnesanteckningarna läses upp.

Punkter:

 1. Globafy: Eftersom att det kostar pengar att ringa upp (om man inte har fria minuter) och eftersom att Susanna har koll på Skype nu så avvaktar vi med Globafy.
 2. Text om lediga poster. Viktor lägger upp texten på hemsidan.
 3. Korrigering av SK-kallelse. Susanna och Viktor tittar på det till nästa gång. Texten på hemsidan läggs upp. Susanna kollar med Norrköping om adress.
 4. Grupprapporter Viktor mailar ut länken till dokumentet och lite instruktioner.
 5. SK: Viktor förklarar att resan till SK bekostas av ACA Sverige för SG-medlemmar. Vi beslutar att ta två nätter, fredag till lördag och lördag och söndag. Anders är sekreterare på SK. Edeli kollar upp boende och bokar till de som ska åka.
 6. SK i Simrishamn det blir nog inget Riksmöte i bara Simrishamn men eventuellt organiserat av fler grupper i Skåne
 7. Årsplanering: Susanna kollade årsplaneringen men det var inget aktuellt.

 

Nästa telefonmöte: 12/5 kl 18:00

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?
Viktor är ordförande och Anders är sekreterare.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

SG-möte 2016-03-14

Närvarande: Viktor, Jörgen, Monica, Susanne, Susanna, Anders.

Ordförande: Jörgen

Sekreterare: Anders

Föregående mötesprotokoll läses.

En kort tystnad/meditation.

De tolv traditionerna läses.

 1. Susanna kan vara ansvarig för Skype-mötena i framtiden och Monica kan hjälpa till. Vi bestämmer i slutet av varje möte vem som ska vara ordförande och sekreterare på nästa möte. SG är villigt att testa Globafy och Viktor kollar upp detta inför nästa sammanträde.
 2. Årsplaneringen är godkänd (utskick genomförd 20/2). Susanne tycker att vi ska gör ett utskick till alla ACA-grupper ute i landet att det finns lediga poster i SG. Susanne tar på sig att genomföra detta och Viktor hjälper henne att lägga ut det på ACA:s hemsida.
 3. Någon kollar med Kerstin om det finns ACA-grupper som fortfarande vill ha pappersutskick. Kallelsen till SK innehåller felaktigheter och måste korrigeras.
 4. Preliminärt datum för nästa live-arbetsmöte blir 13-14/8 på Viktors lantställe.
 5. Viktor kan ta på sig att vara ordförande på SK, men det behövs även tillsättas en sekreterare.
 6. Vi beslutar att det inte behöver stå på hemsidan att alla är välkomna på ett ACA-möte, enligt den tredje traditionen, trots att det i möteslistan står att det ska vara ett kvinnomöte eller mansmöte. Det kan man däremot berätta muntligt när män kommer på kvinnomöten och vice versa.
 7. Vi kommer överens om att viktig information om t ex hur man ska sköta sina serviceuppgifter inom SG ska skickas via e-post. SMS bör användas sparsamt.
 8. Trots att Tillfrisknande vänners böcker inte är rekommenderad ACA-litteratur bestämmer vi att länken till deras produkter ska finnas kvar på ACA:s hemsida fram till dess ACA Sverige har egen litteratur att erbjuda.
 9. Grupprapporter inför SK. Viktor ordnar ett Google Docs-dokument för SG:s egna rapporter. Det går att ringa och fråga Viktor om man undrar hur det fungerar.
 10. Nästa Skype-möte blir 11/4 kl. 18. Susanna är ordförande och Viktor sekreterare.

Sinnesrobönen läses och vi avslutar mötet.

SG Minnesanteckningar 16-02-10

Närvarande: Anna, Kerstin, Susanna, Susanne

Ej närvarande: Monica, Anders, Alice, Jörgen, Viktor, Edeli, Sara, David

Val av ordförande: Anna
Val av sekreterare: Susanne

Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna läses.
Mötestidens slut fastställs: kl 19.15.
Förra minnesanteckningarna läses upp.

Dagordning:

 1. Svar på Ballots

Röstning på ballots har sammanställts. Kerstin utses som  ansvarig person att skicka in svar elektroniskt till ABC WSO.

 1. Genomgång av inkomna motioner till SK

-Lunchgrupp Stockholm – Omföräldra

-Lunchgrupp Stockholm – Översättningskommittens beslutsprocess

-Anna – Föra budskapet vidare

– SG – avskaffa pappersutskick

Beslut: Kerstin ser över motionerna och rättar stavfel

 1. Vem skickar ut kallelse till nästa SK inklusive motionerna?

Vi saknar information om tid, plats och datum.

Beslut: Anna ber Norrköpingsgruppen om information vi behöver till kallelsen. Susanna skickar sen ut kallelse till SK inklusive motionerna.

 1. Övriga frågor

Deltagandet på SG har varit lågt, vad gör vi för att fler med serviceposter faktiskt deltar? Vi saknar en struktur för vem gör service som sekreterare och ordförande.

Beslut: Anna och Kerstin gör ett förslag på struktur för detta. Ett rullande schema med namnförslag på sekreterare och ordförande för varje möte kommer att presenteras till nästa SG.

Nästa SG telefonmöte:  9/3 kl 18.00