SG-protokoll 140203

1. Närvarande: Eva-Lotta, Sten, Jivan, Markus, Kerstin, Kristina.

2. Sten läste de tolv traditionerna.

3. Markus valdes till ordförande.

4. Kerstin valdes till sekreterare.

5. Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.

6. Förra mötesprotokollet lästes upp av Markus.

 

7. Frågor:

Föreslag om att skicka ut protokoll till SG-medlemmarna innan det läggs ut på hemsidan.

Kallelsen till servicekonferensmötet i Malmö i vår

Infopunkt från Kristina

Broschyren servicestrukturen

Sammanställa beslutslängd

 

8. Infopunkt från Kristina: Kan inte engagera sig så mycket i SG för tillfället.

 

9. Diskussion om vi ska godkänna tidigare protokoll när man läst upp det, om vi ska ha en justerare.

Beslut: Skickar ut protokollet till alla i SG för åsikter.

 

10. Kallelse till servicekonferensmöte

En motion har kommit in.

Malmögruppen har ännu inte bestämt plats och tid för SK-mötet, kommer vara klart nästa vecka.

Lägga upp inkomna motioner på hemsidan och i mejl till grupper?

Kallelse = dagordning + motioner + kallelse

Beslut: Vi lägger upp motionen på hemsidan och vi väntar med kallelsen tills plats och tid är bestämt. Eva-Lotta och Markus fixar en lämplig formulering.

 

 

11. Bordlagda frågor

Frågor från Malmö-grupperna om infoarbete och mailadresser till ACA-grupperna i Sverige.

Skriva stadgar om tid för kallelse, motioner osv.

Broschyrer

Sammanställa beslutslängd

 

12. Nästa telefonmöte: måndag 140303 kl. 20.15

 

13. Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi form.

 

Sekreterare Kerstin

Vuxet barn och betrodd tjänare

 

Protokoll fört på telefonmöte

ACA Sverige Servicegrupp 140203

Förkortningar som används i protokollet:

ABC – Annual Business Conference      SK – Servicekonferensen

GK- Granskningskommittén                 GSR – Grupprepresentant

LK- Litteraturkommittén                       SG – Servicegruppen

WSO – World Service Organisation