SG-protokoll 131130

SG-möte 25/11 2013:

 1. Närvarande: Angelica, Jeanette, Joakim, Kerstin, Kristina, Markus, Sten
 2. Sten läste de tolv traditionerna.
 3. Markus valdes till ordförande.
 4. Sten valdes till sekreterare.
 5. Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.
 6. Förra mötesprotokollet lästes upp av Markus och godkändes.
 7. Bordlagda frågor från förra protokollet:
  Frågor från Malmö-grupperna ang. info.arbete
  Fråga om ACA:s hemsida skall vara ett forum för andra 12-stegsgemenskaper och organisationer.
  Yahoo-gruppen
 8. Övriga frågor:
  Mailhanteringen
  Längden på skypemötena
  CK+ ev. Riksmöte
  Info. Förklarande text i möteslistan, oklarheter vilka dagar det är möten
 9. Beslut/diskussion:
  ACA:s hemsida bör inte vara ett forum för andra 12-stegsgemenskaper och organisationer.

  Yahoogruppsfrågan: För att kalla sig för ACA-grupp krävs att man följer ACA`s 12 Traditioner.

  Snart dags för CK igen. Sten kopierar upp: Dagordningar, Motioner, Stadgar och Riktlinjer för inre strukturer för Servicegruppen. Fixar enkel fika. Jeanette fixar välkomstskyltar, mötesordning , hälsar oss alla välkomna och leder CK. Markus kan ev. vara sekreterare. Gruppsamvetet löser servicen på plats, men vi ville kolla med varandra vad vi kunde tänka oss att bidra med.

 10. Bordlagda frågor till nästa SG-möte:
  Frågor från Malmö-grupperna ang. info.arbete
 11. Nästa telefonmöte: måndag 131130 kl. 20.15
 12. Mötet avslutades med sinnesrobönen.

  Sekreterare Sten
  Vuxet barn och betrodd tjänare

 

 

 

 

 

 

 

SG-möte 30/11:

Att göra inför CK:
Dagordning, motioner och protokoll från förra CK (skrivas till mötet) Jeanette ,Sten kopierar
Diskussionsfrågor att läggas till i dagordningen: information till grupperna inför CK för att beslut ska kunna tas. Internationella möteslistan som övrig fråga. Representant ABC – ändra beslut om att vår representant inte enbart är observatör utan även får rösta.

 

–          Kallelse med motioner Jeanette

–          Mötesordning till möte efter CK? Markus

–          Sten tar med utkast/förslag till flyers

–          Ordförande för CK, hjälps vi åt med på plats. Dator tas med

–          Verksamhetsrapport från SG

 • Det har kommit en fråga från flera håll angående hemsidan. Många vill starta steggrupper och skaffa sponsorer och ”annonsera” intresset på hemsidan. De som söker sponsor eller steggrupp kontaktar i dagsläget internetansvarig som publicerar kontaktuppgifter på sidan.  Är detta något som skulle kunna bryta mot anonymitetsprincipen? SG är positiva till att fler hittar till möten och sponsorer men väljer att anmäla detta som en övrig fråga till CK för att få fler åsikter.

–          Webhotellet kommer att flytta över vår hemsida vid serverbytet utan kostnad.

Bordlagda frågor:

Representant till ABC

Struktur i SG

Adresslistan

Nästa telefonmöte ej fastställd dag

Mötet avslutades med sinnesrobönen.

Sekreterare Sten
Vuxet barn och betrodd tjänare

Protokoll fört på telefonmöte

ACA Sverige Servicegrupp 131125 samt 131130

 

Förkortningar som används i protokollet:

ABC – Annual Business Conference      SK – Servicekonferensen

GK- Granskningskommittén                 GSR – Grupprepresentant

LK- Litteraturkommittén                       SG – Servicegruppen

WSO – World Service Organisation