SG Minnesanteckningar 2015-02-15

SG Minnesanteckningar 2015-02-15

Närvarande: Tor – telefonansvarig, Kerstin- internetansvarig, Viktor- vice internetansvarig, Sten – ekonomiansvarig, Jörgen – vice ekonomiansvarig, Marcus- litteraturansvarig, Tiina- vice litteraturansvarig

Ej närvarande: Angelica mailansvarig

De 12 traditionerna lästes

Kerstin valdes till ordförande

Tiina valdes till sekreterare

Mötet kommer att hålla på till 20.00

Förra minnesanteckningarna lästes upp

 

1.) Vi behöver en ny underskrift av styrelseordförande på styrelsemöte (namn och personnummer, kopia av legitimation) för ACA till Nordea då Sten ska avgå och Jörgen blir ekonomiansvarig i augusti. Tiina är på förslag.

2.) Vem gör vad inför SK?

Viktor skriver kallelsen och vidarebefordrar den till Kerstin, som mailar till alla grupper med mailadress. Tiina skriver ut och postar till övriga grupper. Alla grupper ska ha fått kallelsen senast 15/3.

Motion 1.) Krav om mailadress

Motion 2) Förslag om Grundtext/ mötestext/ Checklistan/ Problem/Lösning/De 12 Stegen/De 12 traditionerna på hemsidan, att alla ska läsas på mötena.

3.) Arbetet med översättningen av Röda boken är åter igång. 3 personer har anmält intresse av att arbeta med översättningen och ett möte är inplanerat den 23/2, där både Marcus o Tiina ska delta.

4.) Riktlinjer för info på hemsidan. Konferensgodkänd litteratur antas ha rätt att publiceras på Svenska på vår hemsida. Vi har också som grupp i Sverige rätt att publicera vad vi vill, men bör kolla med WSO om det finns riktlinjer för olika problemställningar t ex vägledning inför gruppsamvetesmöte.

5.) Förslag att vi inom SG mailar Kerstin och berättar om våra erfarenheter av servicearbete, vad vi lärt oss/vad det gett oss. Och sedan eventuellt anteckna något om det på hemsidan. Och på så sätt sprida information om service/tillfrisknande.

Nästa telefonmöte: Måndag 9/3 2015 kl.20.00-21.00

Mötet avslutades med sinnesrobönen i Vi-form