SG minnesanteckningar 151130

Datum: 2015-11-30
Närvarande: Kerstin, Susanna, Viktor, Edeli, Jörgeen, Alice, Susanne
Ej närvarande: Tor, Monica, Anders, Anna
Val av ordförande: Kerstin
Val av sekreterare: Susanna

Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna läses.

Mötestidens slut fastställs: Kl 19.15

Förra minnesanteckningarna läses upp.

Punkter:

1.Servicekonferensen (läsa upp protokoll)

Kerstin gick igenom SK protokollet och meddelade att nästan alla motioner gick igenom förutom en motion, som handlade om postutskick. Det var ett antal nya service poster som blev tillsatta.

2. vem vi ska skicka till Florida ABC-mötet

SG valde att skicka Kerstin till Florida ABC-möte. Kerstin diskuterar vidare med Jörgen om kostnaden.

3. telefonmötena, de fungerar inte riktigt

I dag finns det ingen kontaktperson på AcA:s telefonmöten och därför blir det inte heller uppdaterat på förändringar av t ex texter mm. SG kom fram till ett förslag, att skicka ut en förfrågan till alla AcA grupper i Sverige och om det är någon person, som vill vara kontaktperson för AcA:s telefonmöten. Och informera om att det kan bara vara max 5 person på varje telefonmöte.

4. Infoansvarig: hur göra med förfrågningar från journalister, förslag på standardsvar till journalister?

Susanna, maliansvarig kommer att ta hjälp ifrån vice mailansvarig, SG och alla grupper samt eventuellt spara dem bland ”vanliga frågor” på hemsidan.

5. ska vi ha en or-grupp, eller informationsansvarig

Nej, i dagsläget finns det inget behov av detta.

6. Ballots svaren till ABC

Susanne, översättningsansvarig informerade om hur deras AcA grupp har hanterat frågorna när det gäller att svara på Ballots svaren till ABC. Det är viktigt att AcA Sverige lägger sina röster och varje AcA grupp tar de ansvaret. SG beslöt att vi vid nästa möte skall svara på Ballotsen till nästa ABC.

Bordlagda frågor (antecknas)

Nästa telefonmöte: Måndagen den 21/12 Kl 18.00 – 19.00

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Viktor är ordförande
Edeli är sekreterare

Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.