SG minnesanteckningar 150907

Närvarande: Jörgen, Kerstin, Susanne, Susanna, Anna
Ej närvarande: Viktor, Anders, Tor

De tolv traditionerna läses.
Val av ordförande: Kerstin
Val av sekreterare: Anna
Mötestiden fastställs: 20.00

Förra minnesanteckningarna läses upp.

  1. Inför Servicekonferensen. Kallelsen är klar, eventuellt lägga till info om servicegruppen.
  2. Ska SG lägga konferenserna på helger så att alla kan vara med? Diskussion.
  3. Ordförande och kassör för ACAs ek.förening. Konto hos Nordea. Jörgen (kassör i SG) rapporterar. Förerningen saknar ordförande och kassör. Dessa måste tillsättas. Eventuellt kan Susanna (info) vara kassör. Jörgen föreslår att det formella ansvarsbytet görs på SK mellan nuvarande kontoansvariga (Sten och Angelika) och efterträdande (Jörgen). Anna (vice telefonansv.) föreslår att dessa uppgifter knyts till övriga funktioner i SG. Beslutar att bordlägga funktionerna ordförande och kassör i ek. förening, i relation till övriga arbetsområden, till oktobermötet. Vi hanterar det på SG-möte.Beslut att lösa det på SK. Dessa uppgifter/funktioner läggs i alla fal till i arbetsbeskrivningen. Bordlägges.
  4. Övertagande av bokförsäljning. I nuläget sköter Sten bokförsäljningen, men han är ok med att göra det ett tag till (till SK i höst). Bordlägges.
  5. Rapport från konventet i Helsingfors. Susanne rapporterar om hur man arbetat med översättning i både Danmark och Finland. WSO har en översättningsfunktion som vi kan köpa genom dem. Det ger mindre översättningsarbete, men en del granskningsarbete. I Finland var det ett enväldigt arbete med översättningen medan det i Danmark gick mer demokratiskt till och den översatta boken har också blivit bättre mottagen där. Var noga med att åka på godkända WSO-konferenser. Utförlig rapport finns att läsas här: Rapport European ACA konvent-1
  6. Deltagande på ABC 2016
    – kommer vara Florida i april. Bordlägges
  7. Förslag om att ha en fast eller bestämd sekreterare inför varje SG-möte, så att en kan vara förberedd på den uppgiften. Bordlägges

 

Samtliga bordlagda frågor:
Ordförande och kassör för ACAs ek.förening (SK).
Övertagande av bokförsäljning (SK).

 

Deltagande på ABC 2016

 

Förslag om att ha en fast eller bestämd sekreterare inför varje SG-möte, så att en kan vara förberedd på den uppgiften.

 

Önskemål om att ha checklistan på hemsidan.

Anteckningar från arbetsmöte. Ska motiveringar till beslut finnas med?

 

Telefonmötena mötesordning – vem ska hantera dem? SG?

 

Nästa telefonmöte: Onsdag 7/10 kl 18.00-19.00

Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.