SG Minnesanteckningar 150531

2015-05-31 kl 19:00-20:30
Via Skype

Närvarande:
Kerstin- internetansvarig,
Sten – ekonomiansvarig,
Viktor – vice internetansvarig,
Susanne – Översättningsansvarig,
Anders- Vice mailansvarig,
Anna- Vice telefonansvarig,

Ej närvarande:
Angelica mailansvarig,
Markus – fd översättningsansvarig,
Tor-telefonansvarig,
Jörgen – vice ekonomiansvarig,
Susanna- Mailansvarig

De 12 traditionerna lästes
Kerstin valdes till ordförande
Susanne valdes till sekreterare

Mötet kommer att hålla på till senast 20.30

Förra minnesanteckningarna lästes upp.

Dagordning

  1. Tre motioner ska skrivas:

Motion 1. Översättningsgruppens funktion

SK diskuterade översättningsarbetet i stora drag och mötet förhöll sig positivt till att avknoppa översättningsgruppen från SG, då rotationstider och upp- och nedgångar i SG annars kan påverka översättningsarbetet. Eftersom att översättningen av Röda boken är SG:s främsta uppgift (att föra budskapet vidare) behöver det bli prioriterat och ha möjlighet till att utvecklas i fördelaktig jord Översättningsgruppen gör ett utkast till motion och presenterar till SG.

Ansvariga för framtagande av utkast: Susanne, David och Sara.

 

Motion 2. Ta bort pappersutskick

Då beslut har tagits på SK att alla möten ska ha en e-post adress kan SG, istället för att göra pappersutskick, maila ut information till alla grupper.

Ansvariga för framtagande av utkast: Viktor och Anders

Motion 3. Införa övriga frågor

Vid tidigare möte har beslut fattats att ta bort punkten övriga frågor från SK dagordning. Vid senaste SK föreslogs att övriga frågor återinförs.

Ansvariga för framtagande av utkast: Kerstin och Sten

  1. Tackbrev angående riksmöte och konvent

Kerstin har skrivit förslag till tackbrev. Förslaget godkännes av SG.

  1. Nästa arbetsmöte

Tid för nästa arbetsmöte är satt till den 25-26 juli. Plats: Ljusterö

  1. Skicka två personer till the second European ACA meeting i Helsingfors 28-30 augusti

SG beslutar att skicka översättningsansvarig och vice översättningsansvarig. Syftet är att inhämta mer information hur Finland har arbetat med översättningen av BRB.

  1. Hemsidan

Mötesmanual, tradition stegen, Checklistan 14 karaktärsdrag allt måste finnas i word-format och pdf. Översättningsansvarig ser till att detta blir gjort och vidarebefordrar dokument till Internetansvarig snarast. Susanne tar kontakt med Markus och kollar vad som finns. Markus har gjort dessa men ej i Word format. Kerstin tar bort info om konferens om Iggesund från hemsida.

  1. Genomgång av SG protokoll

Senaste SK protokollet läses upp.

Ur Grupprapporterna

Hur mycket pengar ska grupperna ha i sin kassa och hur mycket ska skickas till SG?

Beslut: Sten skriver förslag till hur grupperna ska tänka kring sin kassa.

  1. Nästa SG möte

1 juli kl 19.00–20:30

Mötet avslutades med Sinnesrobönen