SG minnesanteckningar 140504

Närvarande: Jörgen, Markus, Eva-Lotta.
1. Mötet öppnades. Markus läste de tolv traditionerna.
2. Val av ordförande och sekreterare Markus valdes till ordförande. Eva-Lotta valdes till sekreterare.
3. Mötet kommer att hålla på till senast 21:15.
4. Förra mötesprotokollet lästes upp av Markus.
5. Fastställande av dagordning
6. Frågor:
6.1. Arbetsmötet i sommar Förslag från förra mötet är att arbetsmötet hålls i god tid innan sista juli för att hinna skriva motioner till höstens servicekonferens ifall det uppkommer förslag på förbättringar/förändringar. Beslut: att maila ut två förslag på datum i juni för servicegruppen att ta ställning till. Förslag 1, vecka 24, lördagen den 14 juni. Förslag 2, vecka 26, lördagen den 28 juni (Marcus är osäker på om han kan dessa datum)
6.2. Ändra SG:s ”protokoll” till ”minnesanteckning”? Beslut: att ändra ordet protokoll till minnesanteckning.
6.3. Inför SK-möte i Malmö 17/5 Beslut: Markus hör med Jeanette om hon kan lämna en kort rapport/berättelse om vad som hänt sedan hon lämnat över, samt lämna över det översättningsavtal som är skrivet mellan ACA Sverige samt WSO, samt info om var i översättningsprocessen vi befinner oss gällande ordlistan mm som skickats till WSO för godkännande Beslut: Eva-Lotta fixar 30 kopior på dagordning, motion och tidigare protokoll, samt fem kopior på riktlinjer inom SG till Servicekonferensen.
7. Bordlagda frågor
7.1. Ändringar i ”Förslag till riktlinjer inom SG” Beslut: Att bordlägga frågan till nästa möte
7.2. Samarbete med Danmark etc. (hemsidan länk) Fråga från ACA i Danmark om vi kan länka till deras hemsida Beslut: Att bordlägga frågan till nästa möte
8. Nästa telefonmöte: söndag 140526 kl. 20:15
9. Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form