SG minnesanteckningar 150105

SG Minnesanteckningar 2015-01-05

Närvarande: Kerstin- internetansvarig, Viktor- vice internetansvarig, Sten – ekonomiansvarig, Jörgen vice ekonomiansvarig, Markus- litteraturansvarig, Tiina- vice litteraturansvarig

Ej närvarande: Angelica mailansvarig, Tor – telefonansvarig

De 12 traditionerna lästes

Kerstin valdes till ordförande

Tiina valdes till sekreterare

Mötet kommer att hålla på till 21.00

Förra minnesanteckningarna lästes upp

1. Uppföljning av SK- protokollet – hur har det gått med beslutade åtgärder?

a.) Sluta med pappersutskick från Hösten 2015? Omformulera motion C (förra SK) som ska vara inne senast 31/1 2015., ansvariga Sten o Viktor.

b.) Fråga angående Vägledning för gruppsamvetesmöte – maildiskussion mellan SG medlemmarna.- Jörgen har letat i röda boken, men inte hittat ngt specifikt angående gruppsamvetesmöten inom ACA.  Finns riktlinjer hos AA, vi kanske kan använda några av dessa? Kerstin kollar

c.) Sten har skickat post) till alla grupper och informerat dem om att vi behöver ha mailadress och/eller telefonnummer om de vill vara med på möteslistan, så att vi vet att den är aktuell.  De som saknar mail o telefonnummer tas bort från möteslistan vid årsskiftet. Kerstin har fått en del nya adresser och ska börja justera möteslistan.

d.) Tidigare bordlagd fråga punkt A, angående internetbaserade grupper – Sten och Viktor diskuterar detta. – Viktor har varit i kontakt med WSO, men inte fått några svar. Förslagsvis kan vi skapa egna grupper men ej använda ACA:s  namn o logga då vi ej kan styrka anonymiteten.  Viktor ska skriva lite info om detta på hemsidan.

e.) Lägga upp info på hemsidan om vad man kan göra då problem uppstår i en grupp. Hur ska vi formulera detta? Förslag som kom på SK var: kontakta info@aca-sverige.org, hålla ett gruppinventeringsmöte, Kolla i servicedelen i röda boken. Fråga närstående sammanslutningar. Tiina och Kerstin ska diskutera förslag på info att läggas upp på hemsidan. – Det finns info i röda boken sid 493-494 och sid 594, samt flödesschema.  Ett tips från Sten var att följa de 12 traditionerna.

f.) Vägledning om hur man skriver en motion på hemsidan, Kerstin är frivillig och önskar hjälp via maildiskussion mellan SG medlemmarna. – Varje motion bör innehålla en fråga – ett förslag på lösning.  Strukturen är att kunna  svara ja eller nej på motionen.

2.  Uppföljning från övriga frågor från förra SG-mötet

a.) Minnesanteckningar från arbetsmötet i somras – kort sammanfattning om vad vi beslutat.

-Tor ska leta reda på informationen och ta fram den.

Utkast av vad Tor kom ihåg – Bilaga 1.från Tor 2015-01-04

Vakanta poster i SG – hur kan vi värva flera medlemmar.  – Ett förslag är att informera om detta på våra egna möten, ett annat förslag är att sätta upp vakanta poster under Aktuellt på hemsidan.  Fortsatt diskussion.

Ett informellt, lättläst och inspirerande” Nyhetsbrev”/ meddelande på hemsidan – förslag att SG skickar ut det efter SK där vi sammanfattar viktiga punkter från mötet, tackar för konventet, meddelar vakanta poster och uppmanar till servicearbete i SG och utanför. Samt informerar om övriga viktiga händelser.  Ett förslag att vi filar på det direkt efter SK.

Vad gäller för riktlinjer när vi lägger upp material på vår hemsida? Fortsätter att kolla upp det med bland annat WSO (Marcus).

Sammanställa en beslutslängd, vem vill hjälpa Kerstin att fullfölja detta jobb? Förslagsvis tar vi en arbetsdag i sommar o avsätter tid för genomgång av ett protokoll/person och år. Och sammanfattar de senaste årens tagna beslut.

Inkomna frågor sedan senaste Skype-möte:

1)Medaljer har köps in av Sten och tas med till SK, där medlemmar kan köpa dem. De som beställer böcker kan i samband med det beställa medaljer, info om det ska stå på hemsidan och Sten funderar över formuleringen.

2)Diskussion om kommande översättningsarbete av Röda Boken. Frågan har ställts till WSO om det är okej att anlita en professionell översättningsbyrå? Svaret är nja … en önskan om ACA medlemmars ”närvaro”. Victor tipsade om ett översättningsprogram som samtliga kan följa och jobba i. Tiina undrar hur långt det är översatt tidigare av ACA medlemmar?  Be om hjälp med översättning på hemsidan – om det finns villiga översättare? Marcus och Tiina ska ha kontakt och klura på alternativa vägar.

3) Konvent 15-16 maj 2015, Hudiksvall. Vi har synpunkter på formuleringen – Konvent. Servicekonferens är själva mötet, konvent är när ACA-medlemmar har en möteshelg/dag och riksmöte är när båda två kombineras under tex en helg. Sten meddelar Hudik om ändringar.

Bordlagda frågor

Fråga från vår enda sponsor (på hemsidan). Kan man skicka meddelande till landets alla ACA att man gärna får lista sig som sponsor på hemsidan för de som ej har tillgång till fysiska möten eller övriga som söker en sponsor.  Vi behöver vara fler enligt förslaget.

Ska vi ha kvar Sponsor söker sponsee funktion på hemsidan?

En fråga från medlem om vi kan ha text från ”Strengthening my Recovery” (dagens text) på hemsidan, för NA har det på sin.

Nästa telefonmöte: 4/2 2015, kl. 19.00 – 20.15

Mötet avslutades med sinnesrobönen i Vi-form

 

Bilaga 1.från Tor 2015-01-04

Servicegruppensarbetsmöte i Uppsala utgick i stora delar från det meddelande som  Mailansvarig skickade dagarna innan:

Mina tankar om vad som skulle kunna avhandlas på arbetsträffen är som följer:

– kolla på de övriga/bordlagda frågor som finns i protokollet fr sk och se om det går att göra motioner av dessa, samt börja skriva dem.
– skriva en motion om att frågor inte ska kunna bordläggas på sk utan att frågan får tas upp igen på nästa sk, från den grupp som lagt den. Gäller främst övriga frågor, fast ska gälla motioner också.
– motion om att den grupp som skrivit en motion i möjligaste mån ska närvara på sk för att föra sin motions talan.
Dessa punkter ser jag som att återlämna ansvaret till grupperna att engagera sig, och IOM det underlätta vårt arbete.

– sedan skulle jag tycka det var bra om frågan med att skapa en litteraturgrupp kom upp igen. Gärna en ny modifierad motion nu när vi har både litteratur/vice litt. ansvarig.
Jag spånar på en motion om att skapa grupper för inte bara litt. utan resten av våra ansvarsområden. Jag tror att det är enklare för folk att våga/vilja engagera sig om det inte är tidsuppbundet utan att en bara kan få delta i gruppen. All service är bra service. Vi i SG är sammankallande och varje grupp har eget ansvar.

Jag tror detta kan underlätta för oss i SG, och framförallt göra att vi inte behöver göra allt allihop, utan kan hålla oss till våra områden.

Beslut vid arbetsmöte i Uppsala 14-15 juni 2014

Närvarande: Ekonomiansvarig, Ansvarig för litteraturförsäljning, telefonansvarig, vice litteraturansvarig, e-postansvarig.

I enlighet med med tradition 7 beslöts att SG inte äger rätt att på egen hand besluta om ACA ska finansiera måltider och dryck under arbetsdagarna. Var och en står därför för sina egna kostnader. Vice litteraturansvarig bjöd kostnadsfritt för logi.

Angående punkt 1-3.
Beslut:SG skriver en motion om att upphöra med att ta upp övrigtfrågor på Servicekonferenser med hänsyn till ACA´s servicestruktur  och enligt tradition 8 och 9. I motionen beskriver vi arbetsgången för frågor som ska tas upp i SK, dvs motions- och remissförfarandet. Det vill säga att motionsförfarande är en garant för att SK är representativt för ACA Sverige som helhet endast gällande de frågor varit ute på remiss till grupperna i landet. Övrigtfrågor som tas upp vid sittande SK-möte har inte föregått remissförfarande och SK är då intre längrer representativt att ta beslut i frågorna.

Angående punkt 4:
Diskussion angående punkt 4 utvecklades till att istället handla om önskemål från från vice litteraturansvarig om person i SG äger rätt, har förtroende och mandat, att utifrån sitt uppdrag anlita adkvat hjälp/resurs, även professionell sådan, utanför ACA´s gemenskap?

Beslut. Med hänsyn till tradition 8,9, 10: Även om enskilda förtroendevalda i SG har huvudansvar för tilldelat område är hela SG ansvarigt inför ACA Sveriges gemenskap. Ideér och tankar ska därför tas upp med SG innan den förtroendevalde sluter överenskommelser/avtal med utomstående. SG är beslutsför i sådana frågor om minst 3 förtroendevalda deltar vid beslut.
Ytterligare ämnen och frågor:

3.    Beslut om motion att upphöra med pappersutskick och som en följd därav ett sista pappersutskick om att samtliga grupper skaffar e-postadress.

4.      Beslut om motion om förändring inom serviceposterna inom SG då ansvarig för pappersutskick inte längre är aktuell och tillika ansvarig för trycksaksproduktion likaså är inaktuell då någon särskild trycksaksproduktion aldrig förekommit. Korrespondensen föreslås läggas över på mailansvarig (?).

Vid pennan
Telefonsvarig ACA Sverige
4 januari 2015