SG minnesant. 140922

Närvarande: Kerstin, Internetansvarig, Viktor, Vice Internetansvarig,
Sten, Ekonomiansvarig, Jörgen, Vice ekonomiansvarig, Tor, Telefonansvarig
Ej närvarande:
Angelica, Mailansvarig, Markus, Vice litteraturansvarig

Jörgen läste de tolv traditionerna.

Tor valdes till ordförande.

Kerstin valdes till sekreterare.

Mötet kommer att hålla på till senast 20.30.

  1. Förra minnesanteckningarna lästes upp av Kerstin.
  2. Punkter
    a) Verksamhetsrapport ok?

Alla förtroendeposter täckta och tillräcklig?

b) Möteslista på hemsidan svårbegriplig för nya då viss mötesinformation verkar förutsätta att man vet vad öppna/slutna möten är och vad som är praktiskt möte och när de hålls i förhållande till ordinarie möten. Begäran om förtydliganden till grupperna?

c) Telefonmöten.

Fråga ställd från medlem om det finns? Hur det praktiskt och tekniskt ska skötas, särskilt forum via nätet. Medlem menar att det skulle vara bra för de som bor i glesort utan tillgång till fysiska möten. Fråga: Har telefonmöten tagits upp som önskemål vid CK efter sedvanligt motionsförfarande?

d) Fysiska möten

e) Överlämning av material från Eva-Lotta till Sten/Jörgen.
f) Sammanställa en beslutslängd, vem vill hjälpa Kerstin att fullfölja detta jobb?

g) Vad gäller för riktlinjer när vi lägger upp material på vår hemsida?

h) Förslag till ändring i ”Riktlinjer i sg”. Finns det beslut på 4 veckor för deadline för protokoll tagit på sk-möte?

———————————–

A)      Alla verksamhetsrapporter är inte inne ännu. Viktor, Kerstin, Sten, Jörgen kommer till Karlstad. Viktor tar med verksamhetsrapporterna till Karlstad eftersom Tor inte kommer komma.

B)       Möteslistan på hemsidan (inte pdf:en): Nya medlemmar/nykomlingar hör av sig till telefonen och undrar vad som menas med praktiskt möte. Tor formulerar förklaring på vad praktiskt möte är. Viktor och Kerstin gör ändringar så att det blir logiskt.

C)       Telefonmöten är ibland tomma på medlemmar. Jörgen menar att det visst kommer folk på telefonmötena. Det krävs bara 2 för att ett möte ska kunna bli av. Medlemmar måste läsa instruktionerna. Kerstin ska lägga in länken även i den interaktiva möteslistan. Beslutar att ha kvar telefonmötet men uppdatera mötesordningen. Tor tar på sig att kolla mötesordningen och om den är akkurat.

D)      Även fysiska möten verkar ibland inte finnas. Diskussion om vad som är vårt ansvar. Vårt ansvar är att hålla möteslistan uppdaterad. Om vi får reda på att möten inte finns och på alla medel möjliga inte fått kontakt med mötet, kommer mötet tas bort. Beslut taget.

E)       Jörgen tar med Eva-Lottas (f.d. SK-ansvarig) pärmar till Karlstad. Nya SK-ansvarig ska ha pärmarna.
Inför SK: vi kommer till hösten sakna flera ordinarie poster medan vice-poster är tillsatta. Om inte dessa poster tillsätts på kommande SK-möte så kan vi behöva rotera våra poster så att ordinarie blir tillsatta. Malmö torsdagsgrupp bifaller alla motionerna; Viktor tar med detta till SK.

 

Bordlagda frågor
–       Vad gäller för riktlinjer när vi lägger upp material på vår hemsida?

–          Förslag till ändring i ”Riktlinjer i SG”. Finns det beslut på 4 veckor för deadline för protokoll
tagit på SK-möte?

–          Sammanställa en beslutslängd, vem vill hjälpa Kerstin att fullfölja detta jobb?

 

  1. Nästa telefonmöte: 27/10  19.15-20.15
  2. Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form.

Sekreterare Kerstin
Vuxet barn och betrodd tjänare