Protokoll SG-möte 2016-09-05

Närvarande: Jörgen, Viktor, Susan L . Alicia, Susanna F, Monika P
Ej närvarande var Anders, Edelie, Monica N ( SusanneB,)
Ord.f. för mötet Jörgen. Sekreterare Monika P
*  Vi bjöd in en älskande Kraft och läste sen traditionerna.
*  Vi fast ställde mötes tiden till 18.-19
*  Föregående protokoll från SG mötet  lästes.
*  Punkter att ta upp detta mötet fastställdes. 7 st.
1. Rutiner runt inkommande mail. Mail ansvarig berättade att hen tar emot inkommande frågor och svarar på dessa så fort hen kan.
    Råder tveksamhet runt någon fråga skickar hen ett mail till respektive ansvarsområde, eller också ställs frågan via mail till hela SG,
    för svar. Den som tycker sig kunna svara ( vi har ju olika lång erfarenhets tid ) svarar på frågan så bevakar mailansvarige svaret på
    frågan eller tar kontakt med någon för att sen kunna skicka svar till den frågande. Alla frågor besvaras.
2. Bokförsäljningen. På grund av sjukdom har vår bokförsäljning och leveranstid på böcker blivit försenade och även haft ett kortare
    uppehåll. Vi diskuterade bästa sätter att komma ikapp med alla beställningar som är gjorda men ej skickade. Vi diskuterade hur vi
    i framtiden kan göra hanteringen av bokförsäljningen mindre sårbar. Kanske vi behöver två på denna post. I så fall behöver vi göra
    ytterligare inköp av böcker . I dagsläget anmälde sig Susanna F att hjälpa till med detta, Enligt vår kassör är detta möjligt rent
    ekonomiskt hanterbart att göra. Jörgen tar kontakt med Edelie angående detta och kollar upp mer exakt hur mycket vi ligger efter
    gällande leveranserna av nu redan beställd böcker och om hon behöver hjälp att komma ikapp. Vi hoppas reda upp detta snarast.
3. Arbetshelgen. Datum inte fast ställt ännu, Väntar på svar från ytterligare 3 stycken i SG
4  Motioner till nästa SK . Har inte inkommit några ännu,Deadline för dessa är som bekant 31/8 för höstens SK ( 31/1 vårens SK)
    Då vi inte skickat någon påminnelse om detta till grupperna i sommar så beslutade vi att inför årets höst SK ha ett nytt datum för
    motionerna att komma in. Nämligen sista sep. En påminnelse om detta skickas ut till grupperna snarast.
 5. Viktor tar kontakt med  Sundsvallsgruppen för att få mer exakt  information om Riksmötet och dess upplägg  För att vi ska kunna
     skicka en kallelse till SK möte.
    Viktor gör även en påminnelse på hemsidan att grupper som vill ha pappersutskick får själva anmäla detta till SG.
6.  Vi godkände kostnaden för översättning ansvariges kostnader för en resa upp till Stockholm för att träffa sin komitte´i höst.
7.  SG har en SMS grupp. Checkade av hur vi tyckte den fyller sin funktion och hur den fungerar. Bra tyckte vi, Behöver dock
     uppdatera denna så vi har de aktuella tel.nr på listan som telefon ansvarige har. Vi är 10 st i SG
*   Nästa SG skype möte TISDAGEN den 4/10-16   kl 18,    Ord.f det mötet Susan L  Sek. Monika P
    Vi avslutade som vanligt med SINNESROBÖNEN i VI form.