Minnesanteckningar SG 15-02-04

SG Minnesanteckningar 2015-02-04

Närvarande: Tor – telefonansvarig, Kerstin- internetansvarig, Viktor- vice internetansvarig, Sten – ekonomiansvarig, Tiina- vice litteraturansvarig

Ej närvarande: Angelica mailansvarig, Jörgen – vice ekonomiansvarig, Marcus – litteraturansvarig

De 12 traditionerna lästes

Tor valdes till ordförande

Tiina valdes till sekreterare

Mötet kommer att hålla på till 20.15

Förra minnesanteckningarna lästes upp

  1. Uppföljning av SK- protokollet – hur har det gått med beslutade åtgärder?

a.) Sluta med pappersutskick från Hösten 2015? Beslut – Omformulera motion C (förra SK) som ska vara inne senast till HT 2015 (augusti), ansvariga Sten o Viktor.

b.) Fråga angående Vägledning för gruppsamvetesmöte Beslutmaildiskussion mellan SG medlemmarna fortsätter, Kerstin har mailat ett förslag som vi ska ha tittat på till nästa möte.

  1. Uppföljning av frågor från föregående SG-möte

a.) Beslut/Klart – Möteslistan är uppdaterad och de som ej har mailadress eller telefonnummer är borttagna ur listan. Info finns på hemsidan och man kan kontakta internetansvarig för att lämna mötesinfo och kontaktinformation.

b.) Lägga upp info på hemsidan om vad man kan göra då problem uppstår i en grupp – de tidigare förslagen har diskuterats via mail, och vi försöker fatta ett beslut snarast.

c.) Vad gäller för riktlinjer när vi lägger upp material på vår hemsida? Fortsätter att kolla upp det med bland annat WSO (Marcus och Tiina) gällande copywrite. Frågeställningen: Även om de översatta texterna är godkända – innebär det att dessa får publiceras på hemsidan?

d.) Sammanställa en beslutslängd? Beslut Vi tar en arbetsdag i sommar o avsätter tid för genomgång av ett protokoll/person och år. Och sammanfattar de senaste årens tagna beslut.

e.) Kerstins förslag om exempel på motion att läggas upp på hemsidan, ska redigeras.

Ett tydligt svar Ja eller Nej

f.) Fokusera på frågor inför Riksmötet i Maj!!!! På nästa möte

  1. Tidigare bordlagda frågor:

a.) Vakanta poster i SG – hur kan vi värva flera medlemmar.

Info på hemsidan/vakanta poster, informera på egna möten. Dagens nya förslag är att berätta om våra egna erfarenheter av att göra service på SG och SK.

b.) Nyhetsbrev – förslag att SG skickar ut det efter SK där vi sammanfattar viktiga punkter från mötet, tackar för konventet, meddelar vakanta poster och uppmanar till servicearbete i SG och utanför. Samt informerar om övriga viktiga händelser.   Beslut /JA – vi filar på det direkt efter SK. För in det som en punkt i dagordningen, eller riktlinjer efter SK!

c.) Diskussion om kommande översättningsarbete av Röda Boken. Frågan har ställts till WSO om det är okej att anlita en professionell översättningsbyrå? Svaret är nja … en önskan om ACA medlemmars ”närvaro”. Victor tipsade om ett översättningsprogram som samtliga kan följa och jobba i. Tiina undrar hur långt det är översatt tidigare av ACA medlemmar? Be om hjälp med översättning på hemsidan – om det finns villiga översättare? Marcus har tagit kontakt med personer som tidigare hjäpt till med översättningen. Maildiskussion är ingång mellan SG medlemmarna o tas upp när alla litteraturansvariga finns på plats.

b.) Klart – Inbjudan till Riksmötet 15-16 maj i Hudiksvall ligger ute på hemsidan.

c.) Ska vi ha kvar Sponsor söker sponsee funktion på hemsidan? Beslut – nej tills vidare.

d.)En fråga från medlem om vi kan ha text från ”Strengthening my Recovery” (dagens text) på hemsidan, för NA har det på sin. BeslutNej, då texten ej är översatt ännu. Men lagt i idélådan.

Nästa telefonmöte: söndag 15/2 2015, kl.19.00 – 20.00

Mötet avslutades med sinnesrobönen i Vi-form