Kategoriarkiv: SG-protokoll

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 9 januari 2018 kl 19:30

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 9 januari 2018 kl 19:30

 

Datum: 9 januari 2018

Närvarande: Ekonomiansvarig, Vice ekonomiansvarig, Internetansvarig, Vice internetansvarig, Info/mailansvarig, Vice info/mailansvarig, SK-ansvarig, Vice SK-ansvarig.

Ej närvarande: Telefonansvarig, Vice telefonansvarig.

 

 • Val av ordförande:

Info/mailansvarig.

 

 • Val av sekreterare:

Internetansvarig.

 

 • Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

 

 • De tolv traditionerna läses.

Internetansvarig har läst traditionerna.

 

 • Mötestidens slut fastställs:

Mötets slut bestäms till kl 20:30.

 

 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

Läses av info/mailansvarig.

Agenda:

 1. Utskick av SK-kallelse med motioner (prioriterad fråga pga datumet för utskick).
  Beslut: SK-ansvarig sätter ihop SK-kallelse och motioner och skickar vidare till Info/mailansvarig som skickar ut den till grupperna under de första dagarna i februari, istället för 31 januari.
 2. Avveckla föreningen alternativt vem kan hjälpa ekonomiansvarig att få introduktion till sin servicepost?
  Tidigare ekonomiansvarig kan ej närvara på detta möte. Tekniskt omöjligt att säga upp föreningen här och nu. Det finns många frågetecken.. Vem tecknar firman enligt skatteverkets register? Vem är ACA’s kontaktperson på Nordea? Firmatecknare? Kontohavare? Olika namn på firman. Vårt organisationsnummer som förening är knutet till namnet ACoA Servicekontor i Norrköping.
  Beslut: Vi får fortsätta undersöka krav som finns. Ekonomiansvarig gör detta med hjälp av info/mailansvarig vid behov.
 3. Firmatecknare
  Jörgen och Edeli står fortfarande som firmatecknare. I kommande SK kommer punkten om en ny styrelse att komma med. Vi undersöker vidare vad som pågår i och med att olika namn på föreningen är registrerade på olika ställen (se punkt 2)
 4. a) Nykomlingsfoldern

1000 nykomlingsfoldrar har anlänt till info/mailansvarig. Kostnaderna vi har betalt för tryckning är ca 3500 kr. Kostnaderna för att skicka ut de förra 1000 var totalt 1800 kr. När det gäller framtiden så kommer WSO Internationell Prissättning att gälla. Vi kommer överens med WSO om ett försäljningpris mot grupperna. Säg 10 kronor per folder. Det blir då 10,000 för 1000st foldrar (om vi inte räknar in rabattstegar och bortskänkes) i intäkter för SG. ”Vinsten” är då 10,000-3,500 = 6,500:-. Av vinsten går 70% till WSO och 30% av vinsten stannar kvar hos SG. Totalt betalar SG då för 1000 Nykomlingen 3,500+70%*6,500 = 8,050:- eller 8 kronor per folder.   

Beslut: Info/mailansvarig kan skicka in information till SK om hur prissättning går till. SK behöver ta beslutet om vem som ska betala för dessa foldrar.

 

Bordlagda frågor:

4b. Bokförsäljning

 1. Inkommet mejl
 2. Förslag kring nya förstasidan                      
 3. Nyhetsbrev                         
 4. Talare hemsidan   
 5. Infokommittén  
 6. Info från Europa
 7. ACA 40år
 8. Vice SK
 9. Vår sida WSO
 10. Röstningen av ansökan ABC
 11. Är det korrekt att bara ha antal deltagare och inte namn som har deltagit på mötet?
  16. Förslag om ändrad protokollföring
  17. Info om WSO 2019

 

 

 • Nästa telefonmöte:

16 januari kl 18:30

 

 • Vem kan vara ordförande vid nästa gruppsamvetsmöte?

Vice-ekonomiansvarig.

 

 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Vice SK-ansvarig ordförande, sekreterare bestäms nästa möte.

 

 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

 

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 2 januari 2018 kl 19:30

Datum: 2 januari 2018

Närvarande: telefonansvarig, vice informations och mailansvarig, SK-ansvarig, översättningsansvarig, internetansvarig, vice SK-ansvarig, informations och mailansvarig, ekonomiansvarig, vice ekonomiansvarig, vice internetansvarig
(10 stycken närvarande)

Ej närvarande: Internet ansvarig

 • Val av ordförande:

Telefonansvarig enligt beslut förra SG möte

 • Val av sekreterare:

Vise informations och mejlansvarig enligt beslut på detta SG möte

 • Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.
 • De tolv traditionerna läses.

Vise telefonansvarig har läst traditionerna.

 • Mötestidens slut fastställs:

Mötets slut bestäms till kl 20:40.

 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

Finns på hemsidan

Agenda:

 1. Fortsätta att ha gruppsamvetsmöten innan SG mötet?
  Beslut: Gruppsamvetsmöte ihop med praktiskt möte varje tisdag under en månads tid.
 2. Avveckla föreningen alternativt vem kan hjälpa ekonomiansvarig att få introduktion till sin servicepost?
  Beslut: Be Jörgen att vara med på ett möte, vice SK-ansvarig ska ta kontakt med Jörgen och Sten.

Bordlagda frågor:
3. Firmatecknare 
Styrelseprotokoll 2015 Jörgen (kassör) och Edelie (ordförande)
4. Nykomlingsfoldern + bokförsäljning 

 1. Inkommet mejl
 2. Förslag kring nya förstasidan                      
 3. Nyhetsbrev                         
 4. Talare hemsidan   
 5. Infokommittén  
 6. Info från Europa
 7. ACA 40år
 8. Vice SK
 9. Vår sida WSO
 10. Röstningen av ansökan ABC
 11. Är det korrekt att bara ha antal deltagare och inte namn på personerna som har deltagit på mötet?
 12.  Förslag om ändrad protokollföring
 13.  Info om WSO 2019
 • Nästa telefonmöte:

9 januari kl 18:30

 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Bestäms vid nästa möte

 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

 

Mötesprotokoll SG 5/12 – 17

Protokoll SG ACA Sverige 2017-12-05

Tid: 19:30-20:30 på telefon

Närvarande: 9 stycken

Ordförande valdes

Sekreterare valdes

Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna lästes.

Mötestidens slut fastställs: 20:25 med tid för avslutning

Förra minnesanteckningarna lästes och följdes upp.

Agenda/inkomna ärenden-förslag:

 1. Protokollföring

”Ändra protokollföringen på både SG-möten och SK-möten till att bli rena beslutsprotokoll och att vi justerar protokollet löpande i mötet så att vi direkt efter mötet kan lägga upp protokollet på hemsidan. Det innebär att vi bara beskriver ”förslaget/ärendet”(dom flesta ärenden ligger ju redan förberedda i agendan) och vilket beslut som tas eller att frågan bordläggs om inget beslut tas. Vi protokollför inga diskussioner och vem som sagt vad, inte heller protokollförs information som kan skada andra.”

 1. Godkännande av kostnader för att skicka SK-ansvarig till Toronto
 2. Bordlagd Fråga från medlem till WSO
 3. Bordlagd Nykomlingsfoldern
 4. Inkommit Mail till SK
 5. Förslag kring nya förstasidan:

Detta är de karaktärsdrag vi verkar ha gemensamt då vi vuxit upp i ett alkoholistiskt hem (Checklistan).

Ändra här så att det inkluderar dysfunktionella familjer.

Föreslår också att texten om vad ACA är ligger ovanför karaktärsdragen.

 1. Talare hemsida

Ska vi lägga talarna öppet på hemsidan?

Så att fler kan nå dem, jag har själv haft stor behållning av många talare som finns på amerikanska sidor.

 1. Infokommittén

Förslag, låt Infokommittéansvarig sitta med i SG. Så att vi får höra om Infokommittén och om WSO och får en till som vill göra service?

 1. Nyhetsbrev

Förslag: Lägga upp info om nya nyhetsbrevet www.adultchildren.org/newsletter på hemsidan som nyhet?

 1. Firmatecknare
 2. Info från Europa
 3. 12,,ACA 40 år

Ska vi uppmärksamma: ACA is Turning 40! ACA’s 40 Birthday Anniversary is being celebrated on January 27, 2018. ACA groups and intergroups are planning events to coincide with this milestone anniversary. Please let us know about your events so we can help others celebrate our anniversary around the world! Send announcements of your events to info@adultchildren.org. Lägga ut som nyhet?

 

 

Beslut enligt nedan:

 

  1. Nytt förslag Protokollföring SG

 

 • Beslut: att SG protokollen från idag bara ska innehålla beslut (bordlagda frågor) samt antal deltagare på SG mötet. Inga namn med hänsyn till anonymiteten.

 

   • Orsaken är att diskussionerna blir för omfattande att kort dokumentera.
   • I och med att beslutet påverkar ”Riktlinjer och inre strukturer för Servicegruppen” så föreslår SG till nästa SK att nedan text i Riktlinjerna utgår:    

”I minnesanteckningarna ska det vara en kort anteckning om hur diskussionen gått när ett beslut tagits.”

   • Beslutades att bordlägga: Förslaget om ändrad protokollföring för SK-möten.
  • Godkännande av kostnader för att skicka SK-ansvarig till Toronto
   • Beslut: SG godkände totalt 12,900:- i kostnader för SK-ansvarigs resa till Toronto
    • Flyg 6000: -, Hotell 4000: -, Konvent 300: -, Mat 1600: -, övrigt 1000: –
  • Bordlagd Fråga från medlem till WSO

 

 • Beslut: SG beslutar att inte kommentera gruppen, då varje grupp är självstyrande. Info/mailansvarig meddelar medlemmen individuellt.

 

Beslutades att bordlägga agendapunkterna 4-12 på grund av tidsbrist.

Nästa telefonmöte: 2018-01-02, 19:30-20:30.

Det beslutades att SG mötet föregås av ett gruppsamvetsmöte 18:30-19:30.

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte? Ordförande för dagens SG möte valdes att leda också nästa SG, Ordförande för dagens gruppsamvetsmöte valdes att leda också nästa gruppsamvetsmöte. Vi lämnar frågan om sekreterare till nästa möte öppet.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen

 

Mötesprotokoll SG-möte 7 november 2017

Protokoll SG den 07/11- 2017
Tisdag kl 19:00 – 20:30
Närvarande: Vice ekonomi, Maria internet, Catherine vice internet, Rosie vice info, Susanna telefon, Maria Vice telefon, Susanne B översättningsansvarig, Fredrik SK, Monika vice SK
Ej närvarande: Maj Ekonomi, Håkan Info

 • Val av ordförande: Susanna
 • Val av sekreterare: Fredrik
  Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.
 • De tolv traditionerna läses.
  Susanna har läst ACA:s 12 traditioner.
 • Mötestidens slut fastställs: 20:30 men slutar tidigare om vi hinner med det. 5 minuters paus.
 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.
  Fredrik har läst upp minnesanteckningarna
  Att följa upp:
  Maria sagt att lathund för litteratur ej färdig.
 • Agenda:
  1. ABC 2019, lämna in intresseanmälan
  Röstning:
  Monika, röstat ja med motivering att föra budskapet vidare. Riskerar vi något ekonomiskt? Svar nej.
  Susanna: Röstar ja. Tycker det är ett väldigt roligt initiativ. Vet att vi är saknade utomlands. Vi kan ge stor erfarenhet till övriga Europa.
  Catherine: Röstar ja för att skicka in en intresseanmälan. Tycker att det finns fina värden.
  Men återstår att se om vi ska göra det. Fint att få ut information till alla grupper. Skickar vi inte in intresseanmälan så finns inte möjligheten alls.
  Rosie: Ja, tycker det är en bra möjlighet för tillfrisknande för hela Sverige.
  Maria D: Röstar ja för att skicka in intresseanmälan. Vill ha svar från grupperna. Blir det ej några svar från minst 10 grupper så finns kanske ej stöd från landet.
  Susanne: Röstar ja. Ser det som SG:s skyldighet att göra det. Alla grupper har inte ens info. Vi kan ta beslutet senare. När vi fått feedback från alla grupper så kan vi ta beslut. Riskerar inget.
  Maria K, vice telefonansvarig: röstar kan ej ta ställning. Röstar blankt.
  Fredrik: Fredrik röstar ja. Tycker att det är ett tillfälle som ej får missas. Enligt andra länders erfarenhet ger det ACA i det landet mycket tillfrisknande.
  En medlem: Röstar nej för att hen inte känner att det är det mest akuta. Det mest akuta är att vi har så få sponsorer och det är mer akut med att jobba med det.Vi skickar in en intresseanmälan. Vi har röstat för att skicka in en intresseanmälan. Beslut är att förslaget om att boarden som blev beslutad bestå av: Fredrik SK-ansvarig, Susanne B, Översättningsansvarig, Susanna, Telefonansvarig och Catherine, Vice Internetansvarig, för ABC:s intresseanmälan ska sätta ihop den. Sen maila ut till SG för godkännande. Max 1 vecka efter mailet så ska det godkännas. Ej titta på detaljer. Vi skickar sen ut ett mail till grupperna.2. Telefonmöten
  Bordlägger frågan.
 • Övriga frågor:
  – Maria har lyft frågan om att hon behöver hjälp med lathunden för att göra klart den.
  Maria fortsätter själv.
  – Låst dörr
  Enligt Susanne B så har Håkan har frågat om informationen stämmer. Så därför så väntar vi in Håkans svar från WSO. Beslut: Bordlägger till nästa möte.
  – Skriva om ”Välkommen till SG”
  En medlem: Ändra på stycket om skype, och mer detaljerad information om hur det fungerar med
  uppringningar till månadsmötena. Beslut: Stycket skrivs om och korrigeras på nästa arbetshelg
  – Beslut om hur vi gör med kommande ansökningar när det gäller liknande som ABC. Förslag: Att ta upp på arbetshelg. Beslut: Att ta upp detta på ett arbetsmöte. Samt lyfta frågan om gruppsamvetsmöte på arbetshelgerna.
  – Fråga om val av ord i ny mötesordning, Högre makt och högre kraft. Beslut att ändra till Högre kraft.
  – Hur hanterar vi beställningar från Norge om nykomlingsfoldrar.
  Bordlägger frågan och tar upp frågan totalt på nästa SG möte ang. om vi tar betalt för nykomlingsfoldern eller ej. Då tar vi detta beslut med.
  – Fredrik läst upp brevet från Majbrit, WSO-delegat som är en hälsning till ACA Sverige.
  – Rapport från Monika och riksmötet ang såld litteratur: Sålt 83 böcker. Sålt böcker för ca 17.000:-
  – Det har kommit upp en ansökan om att ha ett gruppsamvetsmöte 30 min innan nästa SG möte. Beslut: Enligt ovan. Nästa Hangout börjar 18:30 med 30 minuters gruppsamvetsmöte.
 • Nästa telefonmöte:
  5 december 2017 kl 19:00, inleds 18:30 med Gruppsamvetsmöte.
 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?
  Ordförande Susanna, Sekreterare Rosie
 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen

Mötesprotokoll SG-möte 10 oktober 2017

Datum 10/10-17
Närvarande: Håkan, Lovisa, Fredrik, Maria, Susanne, Monika
Ej närvarande: Viktor, Susanna

 • Val av ordförande: Lovisa
 • Val av sekreterare: Fredrik

Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

 • De tolv traditionerna läses.
  Lovisa har läst traditionerna
 • Mötestidens slut fastställs: 20:00
 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.
  Fredrik har läst upp minnesanteckningarna
 • Agenda:
  1. Försäljning och försäljningspriser på SK av litteratur (Jörgen) SG donerar böckerna till Solbarnen i Karlstad som sköter försäljningen. Överskott skickas som vanligt in till ACA.
  2. Grupprapporterna
  Fredrik har berättat om att sammanställning kommer att skickas ut till SG måndagen den 16 oktober. Håkan tittar på frågorna och besvarar de som kan enkelt besvaras.
  3. Godkännande av protokoll från arbetshelg
  Godkänt
  4. Godkännande av övriga frågor till SK enligt det som beslutat på arbetshelg
  Godkänt
  5. Godkännande av manual för att anordna Riksmöte enligt utsänt underlag.
  Godkänt
 • Övriga frågor:
  Sponsorskapsfoldern. Den är översatt och godkänd.
  Förslag att lägga upp den på hemsidan för nerladdning samt att trycka upp en del och ha på
  riksmötet. Samt att maila ut den till grupperna. Solbarnen får i uppdrag att trycka ut denna folder till en kostnad av maximalt 1000 kr så att den går att dela ut på SK/Riksmöte.Lathund håller på att skrivas om hur vi beställer litteratur. Frågan tas på SK.
 • Bordlagda frågor (antecknas)
  Lovisa skickar lediga serviceposter till Håkan, Monika tar kontakt med Jeanette för text som ska mailas ut tillsammans med lediga serviceposter. Dröjer detta så skickar Håkan ut lediga serviceposter enskilt.
  Boende. Fredrik informerat om hur boendet för SG är planerat.
 • Nästa telefonmöte:
  7 november 2017 kl 19:00
 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?
  Ordförande öppen, Sekreterare Fredrik
 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 5 september 2017 kl 19:00

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 5 september 2017 kl 19:00

Datum:5/9-2017

Närvarande:  Susanna F. Lovisa. Viktor. Monika. Jörgen. Susanne. Maria. Fredrik, Håkan

Ej närvarande: Monica

 

 • Val av ordförande:

 

Susanna F enligt beslut förra SG möte

 

 

 • Val av sekreterare:

 

Fredrik enligt beslut förra SG möte

 

 1. Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

 

 1. De tolv traditionerna läses.

Susanna F har läst traditionerna.

 

 

 • Mötestidens slut fastställs:

 

Mötets slut bestäms till kl. 20

 

 

 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

 

Fredrik har läst upp förra mötets minnesanteckningar

 

 

 • Arbetsfrågor:

 

 

1.Boende Karlstad

Fredrik bokar på det billigaste förslaget enligt det som är överenskommet.

Det har förtydligats att det endast betalas för SG-representanter för 1 natts boende.

 

 1. Förberedelser Karlstad presentation

Alla i SG ska skriva en kort verksamhetsrapport enligt mall som skickas ut av Viktor.

Det görs för varje servicepost.

 

 1. Serviceposter

SG tagit beslut på att vi skickar ut alla vakanta serviceposter till alla grupper för kännedom.

 

 1. Infokommiteen

Vi ska skicka ut ett mail så att alla grupper blir medvetna om Infokomitteen.

 

 1. Litteraturinköp

Vi beställer böcker enligt ök och skickar dessa till Monika L. De böcker som blir över kommer att tas med till nästa Riksmöte.

Beslut på att köpa in jämna par. Så att antalet arbetsböcker är lika många som Strengthen my recovery.

Monica L ansvarig på plats för försäljning. Men tydlighet att ingen mer försäljning kommer att säljas av SG.

 

 1. Nykomlingspamflett

Diskuterat om hur vi ska göra med nybeställning av pamletter.

Vi har fått in en offert på 1000 nya.

Vi har ställt frågan till WSO om kompensation för tryckfelet i första upplagan.

Ej svar än. Vi avvaktar till svar från WSO kommer.

Susanna beställer 1000 exemplar av WSO.

 

 1. Arbetshelg

Vi kommer förmiddag/lunch lördag och jobbar sen med frågor hela lördagen.

De som kan stanna till söndagen gör det och då jobbar vi vidare tills vi avslutar.

 

 

 • Övriga frågor:

 

 

 

 • Bordlagda frågor (antecknas)

 

Inga detta möte.

 

 

 • Nästa telefonmöte:

 

3 oktober kl 19:00

 

 

 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

 

Lovisa ordförande och Fredrik Sekreterare.

 

 1. Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

Mötesprotokoll SG-möte 1 augusti 2017

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 1 augusti 2017 kl 19:00

 

Datum:1/8-2017

Närvarande: Lovisa, Monika L, Maria, Susanna F, Fredrik

Ej närvarande: Viktor, Håkan, Monica, Susanne B

 

 1. Val av ordförande:

Susanna F enligt beslut förra SG möte

 1. Val av sekreterare:

Fredrik enligt beslut förra SG möte

 1. Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.
 2. De tolv traditionerna läses.

Susanna F har läst traditionerna.

 1. Mötestidens slut fastställs:

Mötets slut bestäms till kl 20.

 1. Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

Protokollet lästes upp.

 1. Arbetsfrågor:
 • Att göra service i SG

Förslag från Monika L om att SG ska presentera i anslutning till en talare på SK om hur det är att göra service i SK.

Förslag att SK ska börja kl 12:15 p.g.a detta.

Beslut om att SK börjar kl 12:15

Frågan beslutas om hur vi presentar ”Att göra service” på arbetshelgen i september.

 • Köpa böcker

Vi kommer att skriva en manual som ska läggas ut på hemsidan hur man går till väga vid inköp. Detta tar vi på arbetshelgen.

Vi som kan ska hämta in underlag om hur grupper gör idag.

 1. Övriga frågor:
 • Informationskommitteeansvarig behöver mailadress
  • Viktor ordnar mailadress till henne.
 • Motionerna skickas till grupperna
  • Fredrik ringer Susanna för att ta reda på hur kallelse skickas ut och informationskommitteen går ut till grupperna och gör detta senast den 15 augusti. Program mailas till Håkan. Lediga servicposter ska skickas med.
 • Hotellrum
  • Lovisa 2 nätter, Susanna F 2 nätter enkelrum, Maria 2 nätter, Fredrik 2 nätter. Fredrik hör med övriga. Scandic inne i stan.
 • Nykomlingsfolderns texter. Lösningen, problemet och löftena.
  • Byta till senaste texterna på hemsidan.
  • Frågan lyfts med Susanne.
 • Traditionsmöte
  • Vid möte i en grupp så tas tradition nr 3.
  • I övrigt så anser SG att det inte spelar någon roll i vilken ordning traditionerna tas.
 • Ingen som öppnar som vid möte
  • En fråga inkommit där en person gick till ett möte där ingen öppnade.
  • SG svarar till gruppen att i möjligaste mån sätta upp en lapp med information om att mötet är inställt.
 • SK-protokollet
  • Vi har fortfarande inte fått det justerat.
  • Vi lägger ut det och skriver att det justeras vid nästa SK.
  • Fredrik skickar till Vice internet som lägger ut det.
 1. Bordlagda frågor (antecknas)

Inga detta möte.

 1. Nästa telefonmöte:

5 september kl 19:00

 1. Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Susanna ordförande och Fredrik Sekreterare.

 1. Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

SG-möte den 6 juni

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 6 juni 2017 kl 19:00

Datum:6/6-17

Närvarande: Susanna F, Viktor, Monica P, Fredrik, Lovisa, Håkan, Maria

Ej närvarande: Susanne, Monica L

 • Val av ordförande: Susanna F enligt beslut förra SG möte
 • Val av sekreterare: Fredrik enligt beslut förra SG möte
 1. Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.
 2. De tolv traditionerna läses.
  Susanna F har läst traditionerna.
 3. Mötestidens slut fastställs:
  Mötets slut bestäms till kl 20.
 4. Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.
  Håkan tar upp att han fortfarande erbjuder vara ordförande. Men behöver att någon tar kontakt med honom.
  Edeli har avsagt sig alla uppdrag och åtagande. Lovisa säger att Jörgen ska höra av sig om hur vi går vidare.
  Håkan erbjuder sig men förväntar sig att någon hör av sig hur han ska agera.
  Lovisa erbjuder sig att meddela Jörgen att han ska höra av sig till Håkan.
  Susanna frågat Håkan om Zoom. Det var endast ett förslag enligt Håkan. Lovisa tagit upp om Whatsup.
  Vi har diskuterat om hur man får meddelande om att nya meddelande kommit in.
  Gruppen tagit beslut att vi byter från Skype till Hangout och från Smsgruppen till Whatsup.
  Fredrik har frågat om att begära pris på 8 rum tills nästa möte. Gruppen har sagt ja.
 5. Arbetsfrågor:
  1. Rutiner förfaringsätt av SK protokoll. Beslutslängden. GSR rapporterna. bilagor etc.
   Fredrik har frågat om hur rutiner ser ut vid justeringar, och kontaktuppgifter till dessa. Det ska mailas ut till justerarna så att de kan justera protokollen.Delar just detta protokollet till de som är justerare.
  2. Frågan om bilagor som GSR rapporterna. Var finns dom?
   Viktor skickar ut kontaktuppgifter om justerarna till  Fredrik.
   Håkan skickar deltagarlistan till Fredrik
   Vi tar upp frågan om bilagorna på arbetshelgen.
  3. Monica tog upp frågan om att vi ska fylla i beslutslängden.
   Viktor ser till att Fredrik får länk till beslutslängden.
  4. Vi lyfter denna fråga till arbetshelgen med.
 6. Swish
  Håkan tagit upp att en grupp vill ha hjälp med insamling med swish från ACA Sverige. Vi låter den vara, gruppen är nöjd med det svar som getts.
  Håkan tagit upp frågan om vi ska lägga upp ett Swishnummer på hemsidan för att underlätta när grupper ska betala in till Aca Sverige, så att det blir tydligt.     .
  Swishfrågan tas till arbetshelgen.
 7. Arbetshelg
  Lördag den 23 och Söndag den 24 september kan de flesta.
  Vi tar beslut på att hålla arbetshelg dessa datum.
  Viktor mailar ut information ang helgen.
  Viktor skapar en arbetsagenda för helgen.
 8. Övriga frågor:
  Håkan fått en fråga på mail: En grupp har en fråga som handlar om otrygghet.
  En besökare som är gränslös och aggressiv.
  Fredrik har läst upp det som togs upp på Servicekonferensen och läst upp de punkter som blev nedtecknade då.
  Lovisa har sagt att på sidan 584 – 585 finns en manual som grupper kan följa. Sista punkten är att tillkalla polisen.
  Håkan har tagit upp att de har haft samma problem i Stockholm.
  Susanna tagit upp att det är bättre att göra en orosanmälan till socialen. Detta går att göra anonymt.
  Håkan svarar med det som vi har pratat om. Vi kan bara råda.
 9. Bordlagda frågor (antecknas)
  Inga detta möte.
 10. Nästa telefonmöte:
  4 juli kl 19:00
 11. Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?
  Susanna ordförande och Fredrik Sekreterare.
 12. Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

SG Möte 2/5 2017

Ordförande: Susanna F

Sekreterare: Lovisa

Närvarande: Susanna F, Viktor, Fredrik, Susanne, Håkan, Lovisa, Jörgen

Tyst meditation

Mötestidens slut fastställs 20:00

Traditionerna läses

Minnesanteckningarna läses från föregående möte (4/4-17)

1. Skypemöte och sms-grupp – Finns det bättre sätt att kommunicera på? Ska vi byta?

Zoom-möten (osäker på namnet)? Avgift på kanske 700kr per år. Fungerar bra – håkan

2. Röda boken + medaljerna (se punkt 5).

3. Redigering av foldern

De har missat i layout:en och de ska titta på detta. ABC – utrotation som påverkar processen.

Upp till tryckeriet hur de beslutar i frågan, huruvida vi får nya tryckningen gratis eller rabatterad. Vi väntar in svar från dem.

Övriga frågor:

4. Edeli avsäger sig sitt uppdrag som ekonomiansvarig. Fråga ställs om någon kan ta på sig att vara ordförande under kommande styrelsemöte. Håkan tar på sig att vara ordförande. Jörgen stannar kvar som ordinarie kassör, tills dess att Lovisa känner sig redo att ta på sig uppdraget, som en nödlösning. Jörgen har alltså fortsatt teckningsrätt på kontot hos Nordea, tills ändring i posterna sker.

5. Angående bokförsäljningen så tar Susanna F på sig att ta över ”lagret” med medaljer och böcker. Dessa tas med på riksmöten etc. Vi ska meddela våra grupper att beställa litteratur och medaljer direkt från WSO.

6. Foldrar

Håkan skickar ut foldrar till de grupper som önskar. Dessa (de första 1000) är gratis. Håkan lägger ut pengar för porto och får ersättning från ekonomiansvarig.

7. Bo ihop på riksmöten

En önskan om att bo ihop på riksmöten, för att kunna ha ett möte innan SK. Gruppen är för detta förslag. Fredrik tar sig an att stå för bokningen.

8. Arbetshelg

Viktor skapar en Doodle med förslag på helger för när vi ska ses i sommar. Denna skickas ut ikväll (2/5). Under arbetshelgen sker utförs konkret service. ACA Sverige står för mat och transport.

Nästa möte hålls 6/6-17. Tid: 19:00

Ordförande: Susanna F

Sekreterare: Fredrik

Sinnesrobönen läses gemensamt

Mötet avslutas

SG-möte 4/4 2017

Datum: 170404

Närvarande: Monica SK, Jörgen, Viktor, Susanne B, Susanna F, Edelie, Susanna L

Ej Närvarande: Anders, Monica tfn, Alice

Ordförande: Susanna F

Sekreterare: Susanna L

En kort tystnad/meditation inleder mötet

De 12 traditionerna läses

Mötestiden fastställdes till kl 20:00

Föregående mötesprotokoll läses

1. Bidra till grupperna.

Enligt traditionerna är varje grupp självförsörjande och kan inte be ACA Sverige om bidrag.

2. Telefonmötena. Vem är kontaktperson på dessa möten?

Viktor informerar om att det har funnits grupper som har haft detta ansvar för dessa möten och

Viktor tar kontakt med dem igen och lyssnar om det fortfarande är så eftersom dem ska vara som alla andra grupper i Sverige med en kontaktperson och mailadress. Vi följer upp denna fråga igen.

3. Riksmötet.

Det är lite osäkert vad som gäller med hur mycket med pengar det får kosta för oss inom SG för resa och boende samt hur många nätter. Diskussion kring detta, men inget beslut. Vi följer upp denna fråga igen.

4. Verksamhetsberättelsen.

Den var så bra förra gången då Viktor gjorde den och han tar på sig att göra den igen.

5. Nykomlings broschyren.

Susanne B berättar om att broschyren nykomlingen håller på att tryckas så att dessa kommer att finnas på Riksmötet. Vi beslutade att varje GSR från grupperna ska få 10 ex var. Vi kom inte fram till hur varje grupp ska göra i framtiden, om grupperna själva ska betala för broschyren eller få den gratis och ACA Sverige står för kostnaden. Vi följer upp denna fråga igen.

6. Varför det står AcoA på vissa foldrar fortfarande.

Susanne B informerar om att dessa foldrar inte är ACA litteratur och har inte hittat någonstans vad dessa foldrars texter är tagna ifrån. Ska vi ta bort dem eller låta dem vara kvar? Vi följer upp denna fråga.

Tid för nästa möte: Vi beslutade att ha skype möte första tisdagen i varje månad. Nästa möte är den 170502 kl 19:00.

Vem ansvarar för att maila ut och skicka sms om nästa mötestid: Susanna F

Sekreterare nästa möte: Susanna L

Ordförande nästa möte: Susanna F

Sinnesrobönen och vi avslutar mötet