Kategoriarkiv: SG-protokoll

Mötesprotokoll SG 5/12 – 17

Protokoll SG ACA Sverige 2017-12-05

Tid: 19:30-20:30 på telefon

Närvarande: 9 stycken

Ordförande valdes

Sekreterare valdes

Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna lästes.

Mötestidens slut fastställs: 20:25 med tid för avslutning

Förra minnesanteckningarna lästes och följdes upp.

Agenda/inkomna ärenden-förslag:

 1. Protokollföring

”Ändra protokollföringen på både SG-möten och SK-möten till att bli rena beslutsprotokoll och att vi justerar protokollet löpande i mötet så att vi direkt efter mötet kan lägga upp protokollet på hemsidan. Det innebär att vi bara beskriver ”förslaget/ärendet”(dom flesta ärenden ligger ju redan förberedda i agendan) och vilket beslut som tas eller att frågan bordläggs om inget beslut tas. Vi protokollför inga diskussioner och vem som sagt vad, inte heller protokollförs information som kan skada andra.”

 1. Godkännande av kostnader för att skicka SK-ansvarig till Toronto
 2. Bordlagd Fråga från medlem till WSO
 3. Bordlagd Nykomlingsfoldern
 4. Inkommit Mail till SK
 5. Förslag kring nya förstasidan:

Detta är de karaktärsdrag vi verkar ha gemensamt då vi vuxit upp i ett alkoholistiskt hem (Checklistan).

Ändra här så att det inkluderar dysfunktionella familjer.

Föreslår också att texten om vad ACA är ligger ovanför karaktärsdragen.

 1. Talare hemsida

Ska vi lägga talarna öppet på hemsidan?

Så att fler kan nå dem, jag har själv haft stor behållning av många talare som finns på amerikanska sidor.

 1. Infokommittén

Förslag, låt Infokommittéansvarig sitta med i SG. Så att vi får höra om Infokommittén och om WSO och får en till som vill göra service?

 1. Nyhetsbrev

Förslag: Lägga upp info om nya nyhetsbrevet www.adultchildren.org/newsletter på hemsidan som nyhet?

 1. Firmatecknare
 2. Info från Europa
 3. 12,,ACA 40 år

Ska vi uppmärksamma: ACA is Turning 40! ACA’s 40 Birthday Anniversary is being celebrated on January 27, 2018. ACA groups and intergroups are planning events to coincide with this milestone anniversary. Please let us know about your events so we can help others celebrate our anniversary around the world! Send announcements of your events to info@adultchildren.org. Lägga ut som nyhet?

 

 

Beslut enligt nedan:

 

  1. Nytt förslag Protokollföring SG

 

 • Beslut: att SG protokollen från idag bara ska innehålla beslut (bordlagda frågor) samt antal deltagare på SG mötet. Inga namn med hänsyn till anonymiteten.

 

   • Orsaken är att diskussionerna blir för omfattande att kort dokumentera.
   • I och med att beslutet påverkar ”Riktlinjer och inre strukturer för Servicegruppen” så föreslår SG till nästa SK att nedan text i Riktlinjerna utgår:    

”I minnesanteckningarna ska det vara en kort anteckning om hur diskussionen gått när ett beslut tagits.”

   • Beslutades att bordlägga: Förslaget om ändrad protokollföring för SK-möten.
  • Godkännande av kostnader för att skicka SK-ansvarig till Toronto
   • Beslut: SG godkände totalt 12,900:- i kostnader för SK-ansvarigs resa till Toronto
    • Flyg 6000: -, Hotell 4000: -, Konvent 300: -, Mat 1600: -, övrigt 1000: –
  • Bordlagd Fråga från medlem till WSO

 

 • Beslut: SG beslutar att inte kommentera gruppen, då varje grupp är självstyrande. Info/mailansvarig meddelar medlemmen individuellt.

 

Beslutades att bordlägga agendapunkterna 4-12 på grund av tidsbrist.

Nästa telefonmöte: 2018-01-02, 19:30-20:30.

Det beslutades att SG mötet föregås av ett gruppsamvetsmöte 18:30-19:30.

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte? Ordförande för dagens SG möte valdes att leda också nästa SG, Ordförande för dagens gruppsamvetsmöte valdes att leda också nästa gruppsamvetsmöte. Vi lämnar frågan om sekreterare till nästa möte öppet.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen

 

Mötesprotokoll SG-möte 7 november 2017

Protokoll SG den 07/11- 2017
Tisdag kl 19:00 – 20:30
Närvarande: Vice ekonomi, Maria internet, Catherine vice internet, Rosie vice info, Susanna telefon, Maria Vice telefon, Susanne B översättningsansvarig, Fredrik SK, Monika vice SK
Ej närvarande: Maj Ekonomi, Håkan Info

 • Val av ordförande: Susanna
 • Val av sekreterare: Fredrik
  Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.
 • De tolv traditionerna läses.
  Susanna har läst ACA:s 12 traditioner.
 • Mötestidens slut fastställs: 20:30 men slutar tidigare om vi hinner med det. 5 minuters paus.
 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.
  Fredrik har läst upp minnesanteckningarna
  Att följa upp:
  Maria sagt att lathund för litteratur ej färdig.
 • Agenda:
  1. ABC 2019, lämna in intresseanmälan
  Röstning:
  Monika, röstat ja med motivering att föra budskapet vidare. Riskerar vi något ekonomiskt? Svar nej.
  Susanna: Röstar ja. Tycker det är ett väldigt roligt initiativ. Vet att vi är saknade utomlands. Vi kan ge stor erfarenhet till övriga Europa.
  Catherine: Röstar ja för att skicka in en intresseanmälan. Tycker att det finns fina värden.
  Men återstår att se om vi ska göra det. Fint att få ut information till alla grupper. Skickar vi inte in intresseanmälan så finns inte möjligheten alls.
  Rosie: Ja, tycker det är en bra möjlighet för tillfrisknande för hela Sverige.
  Maria D: Röstar ja för att skicka in intresseanmälan. Vill ha svar från grupperna. Blir det ej några svar från minst 10 grupper så finns kanske ej stöd från landet.
  Susanne: Röstar ja. Ser det som SG:s skyldighet att göra det. Alla grupper har inte ens info. Vi kan ta beslutet senare. När vi fått feedback från alla grupper så kan vi ta beslut. Riskerar inget.
  Maria K, vice telefonansvarig: röstar kan ej ta ställning. Röstar blankt.
  Fredrik: Fredrik röstar ja. Tycker att det är ett tillfälle som ej får missas. Enligt andra länders erfarenhet ger det ACA i det landet mycket tillfrisknande.
  En medlem: Röstar nej för att hen inte känner att det är det mest akuta. Det mest akuta är att vi har så få sponsorer och det är mer akut med att jobba med det.Vi skickar in en intresseanmälan. Vi har röstat för att skicka in en intresseanmälan. Beslut är att förslaget om att boarden som blev beslutad bestå av: Fredrik SK-ansvarig, Susanne B, Översättningsansvarig, Susanna, Telefonansvarig och Catherine, Vice Internetansvarig, för ABC:s intresseanmälan ska sätta ihop den. Sen maila ut till SG för godkännande. Max 1 vecka efter mailet så ska det godkännas. Ej titta på detaljer. Vi skickar sen ut ett mail till grupperna.2. Telefonmöten
  Bordlägger frågan.
 • Övriga frågor:
  – Maria har lyft frågan om att hon behöver hjälp med lathunden för att göra klart den.
  Maria fortsätter själv.
  – Låst dörr
  Enligt Susanne B så har Håkan har frågat om informationen stämmer. Så därför så väntar vi in Håkans svar från WSO. Beslut: Bordlägger till nästa möte.
  – Skriva om ”Välkommen till SG”
  En medlem: Ändra på stycket om skype, och mer detaljerad information om hur det fungerar med
  uppringningar till månadsmötena. Beslut: Stycket skrivs om och korrigeras på nästa arbetshelg
  – Beslut om hur vi gör med kommande ansökningar när det gäller liknande som ABC. Förslag: Att ta upp på arbetshelg. Beslut: Att ta upp detta på ett arbetsmöte. Samt lyfta frågan om gruppsamvetsmöte på arbetshelgerna.
  – Fråga om val av ord i ny mötesordning, Högre makt och högre kraft. Beslut att ändra till Högre kraft.
  – Hur hanterar vi beställningar från Norge om nykomlingsfoldrar.
  Bordlägger frågan och tar upp frågan totalt på nästa SG möte ang. om vi tar betalt för nykomlingsfoldern eller ej. Då tar vi detta beslut med.
  – Fredrik läst upp brevet från Majbrit, WSO-delegat som är en hälsning till ACA Sverige.
  – Rapport från Monika och riksmötet ang såld litteratur: Sålt 83 böcker. Sålt böcker för ca 17.000:-
  – Det har kommit upp en ansökan om att ha ett gruppsamvetsmöte 30 min innan nästa SG möte. Beslut: Enligt ovan. Nästa Hangout börjar 18:30 med 30 minuters gruppsamvetsmöte.
 • Nästa telefonmöte:
  5 december 2017 kl 19:00, inleds 18:30 med Gruppsamvetsmöte.
 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?
  Ordförande Susanna, Sekreterare Rosie
 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen

Mötesprotokoll SG-möte 10 oktober 2017

Datum 10/10-17
Närvarande: Håkan, Lovisa, Fredrik, Maria, Susanne, Monika
Ej närvarande: Viktor, Susanna

 • Val av ordförande: Lovisa
 • Val av sekreterare: Fredrik

Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

 • De tolv traditionerna läses.
  Lovisa har läst traditionerna
 • Mötestidens slut fastställs: 20:00
 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.
  Fredrik har läst upp minnesanteckningarna
 • Agenda:
  1. Försäljning och försäljningspriser på SK av litteratur (Jörgen) SG donerar böckerna till Solbarnen i Karlstad som sköter försäljningen. Överskott skickas som vanligt in till ACA.
  2. Grupprapporterna
  Fredrik har berättat om att sammanställning kommer att skickas ut till SG måndagen den 16 oktober. Håkan tittar på frågorna och besvarar de som kan enkelt besvaras.
  3. Godkännande av protokoll från arbetshelg
  Godkänt
  4. Godkännande av övriga frågor till SK enligt det som beslutat på arbetshelg
  Godkänt
  5. Godkännande av manual för att anordna Riksmöte enligt utsänt underlag.
  Godkänt
 • Övriga frågor:
  Sponsorskapsfoldern. Den är översatt och godkänd.
  Förslag att lägga upp den på hemsidan för nerladdning samt att trycka upp en del och ha på
  riksmötet. Samt att maila ut den till grupperna. Solbarnen får i uppdrag att trycka ut denna folder till en kostnad av maximalt 1000 kr så att den går att dela ut på SK/Riksmöte.Lathund håller på att skrivas om hur vi beställer litteratur. Frågan tas på SK.
 • Bordlagda frågor (antecknas)
  Lovisa skickar lediga serviceposter till Håkan, Monika tar kontakt med Jeanette för text som ska mailas ut tillsammans med lediga serviceposter. Dröjer detta så skickar Håkan ut lediga serviceposter enskilt.
  Boende. Fredrik informerat om hur boendet för SG är planerat.
 • Nästa telefonmöte:
  7 november 2017 kl 19:00
 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?
  Ordförande öppen, Sekreterare Fredrik
 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 5 september 2017 kl 19:00

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 5 september 2017 kl 19:00

Datum:5/9-2017

Närvarande:  Susanna F. Lovisa. Viktor. Monika. Jörgen. Susanne. Maria. Fredrik, Håkan

Ej närvarande: Monica

 

 • Val av ordförande:

 

Susanna F enligt beslut förra SG möte

 

 

 • Val av sekreterare:

 

Fredrik enligt beslut förra SG möte

 

 1. Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

 

 1. De tolv traditionerna läses.

Susanna F har läst traditionerna.

 

 

 • Mötestidens slut fastställs:

 

Mötets slut bestäms till kl. 20

 

 

 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

 

Fredrik har läst upp förra mötets minnesanteckningar

 

 

 • Arbetsfrågor:

 

 

1.Boende Karlstad

Fredrik bokar på det billigaste förslaget enligt det som är överenskommet.

Det har förtydligats att det endast betalas för SG-representanter för 1 natts boende.

 

 1. Förberedelser Karlstad presentation

Alla i SG ska skriva en kort verksamhetsrapport enligt mall som skickas ut av Viktor.

Det görs för varje servicepost.

 

 1. Serviceposter

SG tagit beslut på att vi skickar ut alla vakanta serviceposter till alla grupper för kännedom.

 

 1. Infokommiteen

Vi ska skicka ut ett mail så att alla grupper blir medvetna om Infokomitteen.

 

 1. Litteraturinköp

Vi beställer böcker enligt ök och skickar dessa till Monika L. De böcker som blir över kommer att tas med till nästa Riksmöte.

Beslut på att köpa in jämna par. Så att antalet arbetsböcker är lika många som Strengthen my recovery.

Monica L ansvarig på plats för försäljning. Men tydlighet att ingen mer försäljning kommer att säljas av SG.

 

 1. Nykomlingspamflett

Diskuterat om hur vi ska göra med nybeställning av pamletter.

Vi har fått in en offert på 1000 nya.

Vi har ställt frågan till WSO om kompensation för tryckfelet i första upplagan.

Ej svar än. Vi avvaktar till svar från WSO kommer.

Susanna beställer 1000 exemplar av WSO.

 

 1. Arbetshelg

Vi kommer förmiddag/lunch lördag och jobbar sen med frågor hela lördagen.

De som kan stanna till söndagen gör det och då jobbar vi vidare tills vi avslutar.

 

 

 • Övriga frågor:

 

 

 

 • Bordlagda frågor (antecknas)

 

Inga detta möte.

 

 

 • Nästa telefonmöte:

 

3 oktober kl 19:00

 

 

 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

 

Lovisa ordförande och Fredrik Sekreterare.

 

 1. Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.