Författararkiv: admin

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 9 januari 2018 kl 19:30

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 9 januari 2018 kl 19:30

 

Datum: 9 januari 2018

Närvarande: Ekonomiansvarig, Vice ekonomiansvarig, Internetansvarig, Vice internetansvarig, Info/mailansvarig, Vice info/mailansvarig, SK-ansvarig, Vice SK-ansvarig.

Ej närvarande: Telefonansvarig, Vice telefonansvarig.

 

 • Val av ordförande:

Info/mailansvarig.

 

 • Val av sekreterare:

Internetansvarig.

 

 • Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

 

 • De tolv traditionerna läses.

Internetansvarig har läst traditionerna.

 

 • Mötestidens slut fastställs:

Mötets slut bestäms till kl 20:30.

 

 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

Läses av info/mailansvarig.

Agenda:

 1. Utskick av SK-kallelse med motioner (prioriterad fråga pga datumet för utskick).
  Beslut: SK-ansvarig sätter ihop SK-kallelse och motioner och skickar vidare till Info/mailansvarig som skickar ut den till grupperna under de första dagarna i februari, istället för 31 januari.
 2. Avveckla föreningen alternativt vem kan hjälpa ekonomiansvarig att få introduktion till sin servicepost?
  Tidigare ekonomiansvarig kan ej närvara på detta möte. Tekniskt omöjligt att säga upp föreningen här och nu. Det finns många frågetecken.. Vem tecknar firman enligt skatteverkets register? Vem är ACA’s kontaktperson på Nordea? Firmatecknare? Kontohavare? Olika namn på firman. Vårt organisationsnummer som förening är knutet till namnet ACoA Servicekontor i Norrköping.
  Beslut: Vi får fortsätta undersöka krav som finns. Ekonomiansvarig gör detta med hjälp av info/mailansvarig vid behov.
 3. Firmatecknare
  Jörgen och Edeli står fortfarande som firmatecknare. I kommande SK kommer punkten om en ny styrelse att komma med. Vi undersöker vidare vad som pågår i och med att olika namn på föreningen är registrerade på olika ställen (se punkt 2)
 4. a) Nykomlingsfoldern

1000 nykomlingsfoldrar har anlänt till info/mailansvarig. Kostnaderna vi har betalt för tryckning är ca 3500 kr. Kostnaderna för att skicka ut de förra 1000 var totalt 1800 kr. När det gäller framtiden så kommer WSO Internationell Prissättning att gälla. Vi kommer överens med WSO om ett försäljningpris mot grupperna. Säg 10 kronor per folder. Det blir då 10,000 för 1000st foldrar (om vi inte räknar in rabattstegar och bortskänkes) i intäkter för SG. ”Vinsten” är då 10,000-3,500 = 6,500:-. Av vinsten går 70% till WSO och 30% av vinsten stannar kvar hos SG. Totalt betalar SG då för 1000 Nykomlingen 3,500+70%*6,500 = 8,050:- eller 8 kronor per folder.   

Beslut: Info/mailansvarig kan skicka in information till SK om hur prissättning går till. SK behöver ta beslutet om vem som ska betala för dessa foldrar.

 

Bordlagda frågor:

4b. Bokförsäljning

 1. Inkommet mejl
 2. Förslag kring nya förstasidan                      
 3. Nyhetsbrev                         
 4. Talare hemsidan   
 5. Infokommittén  
 6. Info från Europa
 7. ACA 40år
 8. Vice SK
 9. Vår sida WSO
 10. Röstningen av ansökan ABC
 11. Är det korrekt att bara ha antal deltagare och inte namn som har deltagit på mötet?
  16. Förslag om ändrad protokollföring
  17. Info om WSO 2019

 

 

 • Nästa telefonmöte:

16 januari kl 18:30

 

 • Vem kan vara ordförande vid nästa gruppsamvetsmöte?

Vice-ekonomiansvarig.

 

 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Vice SK-ansvarig ordförande, sekreterare bestäms nästa möte.

 

 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

 

Mötesprotokoll fört vid SG-möte den 2 januari 2018 kl 19:30

Datum: 2 januari 2018

Närvarande: telefonansvarig, vice informations och mailansvarig, SK-ansvarig, översättningsansvarig, internetansvarig, vice SK-ansvarig, informations och mailansvarig, ekonomiansvarig, vice ekonomiansvarig, vice internetansvarig
(10 stycken närvarande)

Ej närvarande: Internet ansvarig

 • Val av ordförande:

Telefonansvarig enligt beslut förra SG möte

 • Val av sekreterare:

Vise informations och mejlansvarig enligt beslut på detta SG möte

 • Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.
 • De tolv traditionerna läses.

Vise telefonansvarig har läst traditionerna.

 • Mötestidens slut fastställs:

Mötets slut bestäms till kl 20:40.

 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.

Finns på hemsidan

Agenda:

 1. Fortsätta att ha gruppsamvetsmöten innan SG mötet?
  Beslut: Gruppsamvetsmöte ihop med praktiskt möte varje tisdag under en månads tid.
 2. Avveckla föreningen alternativt vem kan hjälpa ekonomiansvarig att få introduktion till sin servicepost?
  Beslut: Be Jörgen att vara med på ett möte, vice SK-ansvarig ska ta kontakt med Jörgen och Sten.

Bordlagda frågor:
3. Firmatecknare 
Styrelseprotokoll 2015 Jörgen (kassör) och Edelie (ordförande)
4. Nykomlingsfoldern + bokförsäljning 

 1. Inkommet mejl
 2. Förslag kring nya förstasidan                      
 3. Nyhetsbrev                         
 4. Talare hemsidan   
 5. Infokommittén  
 6. Info från Europa
 7. ACA 40år
 8. Vice SK
 9. Vår sida WSO
 10. Röstningen av ansökan ABC
 11. Är det korrekt att bara ha antal deltagare och inte namn på personerna som har deltagit på mötet?
 12.  Förslag om ändrad protokollföring
 13.  Info om WSO 2019
 • Nästa telefonmöte:

9 januari kl 18:30

 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?

Bestäms vid nästa möte

 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen i vi-form.

 

Påminnelse om deadline för motioner till SK Våren 2018

Det är förslag till förändringar inom ACA. Vilken ACA-medlem eller grupp som helst kan skicka in en motion. Dessa skickas till info@aca-sverige.org före 31/1 för att hinna diskuteras före vårens SK-möte. Här hittar du en mall på hur man skriver en motion: http://aca-sverige.org/wordpress/acas-servicestruktur/servicekonferensen/

Motionerna som kommit in skickas med i med kallelsen till SK via mail och kommer även att finnas att läsa på vår hemsida.

Mötesprotokoll SG 5/12 – 17

Protokoll SG ACA Sverige 2017-12-05

Tid: 19:30-20:30 på telefon

Närvarande: 9 stycken

Ordförande valdes

Sekreterare valdes

Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna lästes.

Mötestidens slut fastställs: 20:25 med tid för avslutning

Förra minnesanteckningarna lästes och följdes upp.

Agenda/inkomna ärenden-förslag:

 1. Protokollföring

”Ändra protokollföringen på både SG-möten och SK-möten till att bli rena beslutsprotokoll och att vi justerar protokollet löpande i mötet så att vi direkt efter mötet kan lägga upp protokollet på hemsidan. Det innebär att vi bara beskriver ”förslaget/ärendet”(dom flesta ärenden ligger ju redan förberedda i agendan) och vilket beslut som tas eller att frågan bordläggs om inget beslut tas. Vi protokollför inga diskussioner och vem som sagt vad, inte heller protokollförs information som kan skada andra.”

 1. Godkännande av kostnader för att skicka SK-ansvarig till Toronto
 2. Bordlagd Fråga från medlem till WSO
 3. Bordlagd Nykomlingsfoldern
 4. Inkommit Mail till SK
 5. Förslag kring nya förstasidan:

Detta är de karaktärsdrag vi verkar ha gemensamt då vi vuxit upp i ett alkoholistiskt hem (Checklistan).

Ändra här så att det inkluderar dysfunktionella familjer.

Föreslår också att texten om vad ACA är ligger ovanför karaktärsdragen.

 1. Talare hemsida

Ska vi lägga talarna öppet på hemsidan?

Så att fler kan nå dem, jag har själv haft stor behållning av många talare som finns på amerikanska sidor.

 1. Infokommittén

Förslag, låt Infokommittéansvarig sitta med i SG. Så att vi får höra om Infokommittén och om WSO och får en till som vill göra service?

 1. Nyhetsbrev

Förslag: Lägga upp info om nya nyhetsbrevet www.adultchildren.org/newsletter på hemsidan som nyhet?

 1. Firmatecknare
 2. Info från Europa
 3. 12,,ACA 40 år

Ska vi uppmärksamma: ACA is Turning 40! ACA’s 40 Birthday Anniversary is being celebrated on January 27, 2018. ACA groups and intergroups are planning events to coincide with this milestone anniversary. Please let us know about your events so we can help others celebrate our anniversary around the world! Send announcements of your events to info@adultchildren.org. Lägga ut som nyhet?

 

 

Beslut enligt nedan:

 

  1. Nytt förslag Protokollföring SG

 

 • Beslut: att SG protokollen från idag bara ska innehålla beslut (bordlagda frågor) samt antal deltagare på SG mötet. Inga namn med hänsyn till anonymiteten.

 

   • Orsaken är att diskussionerna blir för omfattande att kort dokumentera.
   • I och med att beslutet påverkar ”Riktlinjer och inre strukturer för Servicegruppen” så föreslår SG till nästa SK att nedan text i Riktlinjerna utgår:    

”I minnesanteckningarna ska det vara en kort anteckning om hur diskussionen gått när ett beslut tagits.”

   • Beslutades att bordlägga: Förslaget om ändrad protokollföring för SK-möten.
  • Godkännande av kostnader för att skicka SK-ansvarig till Toronto
   • Beslut: SG godkände totalt 12,900:- i kostnader för SK-ansvarigs resa till Toronto
    • Flyg 6000: -, Hotell 4000: -, Konvent 300: -, Mat 1600: -, övrigt 1000: –
  • Bordlagd Fråga från medlem till WSO

 

 • Beslut: SG beslutar att inte kommentera gruppen, då varje grupp är självstyrande. Info/mailansvarig meddelar medlemmen individuellt.

 

Beslutades att bordlägga agendapunkterna 4-12 på grund av tidsbrist.

Nästa telefonmöte: 2018-01-02, 19:30-20:30.

Det beslutades att SG mötet föregås av ett gruppsamvetsmöte 18:30-19:30.

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte? Ordförande för dagens SG möte valdes att leda också nästa SG, Ordförande för dagens gruppsamvetsmöte valdes att leda också nästa gruppsamvetsmöte. Vi lämnar frågan om sekreterare till nästa möte öppet.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen

 

Nya texter på hemsidan

Nu finns de ändrade upplagorna av våra vanligaste texter på hemsidan. Det är små ändringar som gjorts och texterna finns för nedladdning här:

ACA:s Tolv steg
ACA:s Tolv traditioner

ACA:s Tolv traditioner med fördjupningstext (OBS ej omgjord till ACA ännu, fortfarande ACoA)
Problemet (i löpande text)
Lösningen
ACA:s löften
Checklistan (problemet i listform)

Det är samma version av texterna som finns med i vår nyligen tryckta folder Nykomlingen. Länk till alla broschyrer, mötesordning mm hittar du här.

Mötesprotokoll SG-möte 7 november 2017

Protokoll SG den 07/11- 2017
Tisdag kl 19:00 – 20:30
Närvarande: Vice ekonomi, Maria internet, Catherine vice internet, Rosie vice info, Susanna telefon, Maria Vice telefon, Susanne B översättningsansvarig, Fredrik SK, Monika vice SK
Ej närvarande: Maj Ekonomi, Håkan Info

 • Val av ordförande: Susanna
 • Val av sekreterare: Fredrik
  Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.
 • De tolv traditionerna läses.
  Susanna har läst ACA:s 12 traditioner.
 • Mötestidens slut fastställs: 20:30 men slutar tidigare om vi hinner med det. 5 minuters paus.
 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.
  Fredrik har läst upp minnesanteckningarna
  Att följa upp:
  Maria sagt att lathund för litteratur ej färdig.
 • Agenda:
  1. ABC 2019, lämna in intresseanmälan
  Röstning:
  Monika, röstat ja med motivering att föra budskapet vidare. Riskerar vi något ekonomiskt? Svar nej.
  Susanna: Röstar ja. Tycker det är ett väldigt roligt initiativ. Vet att vi är saknade utomlands. Vi kan ge stor erfarenhet till övriga Europa.
  Catherine: Röstar ja för att skicka in en intresseanmälan. Tycker att det finns fina värden.
  Men återstår att se om vi ska göra det. Fint att få ut information till alla grupper. Skickar vi inte in intresseanmälan så finns inte möjligheten alls.
  Rosie: Ja, tycker det är en bra möjlighet för tillfrisknande för hela Sverige.
  Maria D: Röstar ja för att skicka in intresseanmälan. Vill ha svar från grupperna. Blir det ej några svar från minst 10 grupper så finns kanske ej stöd från landet.
  Susanne: Röstar ja. Ser det som SG:s skyldighet att göra det. Alla grupper har inte ens info. Vi kan ta beslutet senare. När vi fått feedback från alla grupper så kan vi ta beslut. Riskerar inget.
  Maria K, vice telefonansvarig: röstar kan ej ta ställning. Röstar blankt.
  Fredrik: Fredrik röstar ja. Tycker att det är ett tillfälle som ej får missas. Enligt andra länders erfarenhet ger det ACA i det landet mycket tillfrisknande.
  En medlem: Röstar nej för att hen inte känner att det är det mest akuta. Det mest akuta är att vi har så få sponsorer och det är mer akut med att jobba med det.Vi skickar in en intresseanmälan. Vi har röstat för att skicka in en intresseanmälan. Beslut är att förslaget om att boarden som blev beslutad bestå av: Fredrik SK-ansvarig, Susanne B, Översättningsansvarig, Susanna, Telefonansvarig och Catherine, Vice Internetansvarig, för ABC:s intresseanmälan ska sätta ihop den. Sen maila ut till SG för godkännande. Max 1 vecka efter mailet så ska det godkännas. Ej titta på detaljer. Vi skickar sen ut ett mail till grupperna.2. Telefonmöten
  Bordlägger frågan.
 • Övriga frågor:
  – Maria har lyft frågan om att hon behöver hjälp med lathunden för att göra klart den.
  Maria fortsätter själv.
  – Låst dörr
  Enligt Susanne B så har Håkan har frågat om informationen stämmer. Så därför så väntar vi in Håkans svar från WSO. Beslut: Bordlägger till nästa möte.
  – Skriva om ”Välkommen till SG”
  En medlem: Ändra på stycket om skype, och mer detaljerad information om hur det fungerar med
  uppringningar till månadsmötena. Beslut: Stycket skrivs om och korrigeras på nästa arbetshelg
  – Beslut om hur vi gör med kommande ansökningar när det gäller liknande som ABC. Förslag: Att ta upp på arbetshelg. Beslut: Att ta upp detta på ett arbetsmöte. Samt lyfta frågan om gruppsamvetsmöte på arbetshelgerna.
  – Fråga om val av ord i ny mötesordning, Högre makt och högre kraft. Beslut att ändra till Högre kraft.
  – Hur hanterar vi beställningar från Norge om nykomlingsfoldrar.
  Bordlägger frågan och tar upp frågan totalt på nästa SG möte ang. om vi tar betalt för nykomlingsfoldern eller ej. Då tar vi detta beslut med.
  – Fredrik läst upp brevet från Majbrit, WSO-delegat som är en hälsning till ACA Sverige.
  – Rapport från Monika och riksmötet ang såld litteratur: Sålt 83 böcker. Sålt böcker för ca 17.000:-
  – Det har kommit upp en ansökan om att ha ett gruppsamvetsmöte 30 min innan nästa SG möte. Beslut: Enligt ovan. Nästa Hangout börjar 18:30 med 30 minuters gruppsamvetsmöte.
 • Nästa telefonmöte:
  5 december 2017 kl 19:00, inleds 18:30 med Gruppsamvetsmöte.
 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?
  Ordförande Susanna, Sekreterare Rosie
 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen

Mötesprotokoll SG-möte 10 oktober 2017

Datum 10/10-17
Närvarande: Håkan, Lovisa, Fredrik, Maria, Susanne, Monika
Ej närvarande: Viktor, Susanna

 • Val av ordförande: Lovisa
 • Val av sekreterare: Fredrik

Vi bjuder in vår högre makt till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

 • De tolv traditionerna läses.
  Lovisa har läst traditionerna
 • Mötestidens slut fastställs: 20:00
 • Förra minnesanteckningarna läses och följs upp.
  Fredrik har läst upp minnesanteckningarna
 • Agenda:
  1. Försäljning och försäljningspriser på SK av litteratur (Jörgen) SG donerar böckerna till Solbarnen i Karlstad som sköter försäljningen. Överskott skickas som vanligt in till ACA.
  2. Grupprapporterna
  Fredrik har berättat om att sammanställning kommer att skickas ut till SG måndagen den 16 oktober. Håkan tittar på frågorna och besvarar de som kan enkelt besvaras.
  3. Godkännande av protokoll från arbetshelg
  Godkänt
  4. Godkännande av övriga frågor till SK enligt det som beslutat på arbetshelg
  Godkänt
  5. Godkännande av manual för att anordna Riksmöte enligt utsänt underlag.
  Godkänt
 • Övriga frågor:
  Sponsorskapsfoldern. Den är översatt och godkänd.
  Förslag att lägga upp den på hemsidan för nerladdning samt att trycka upp en del och ha på
  riksmötet. Samt att maila ut den till grupperna. Solbarnen får i uppdrag att trycka ut denna folder till en kostnad av maximalt 1000 kr så att den går att dela ut på SK/Riksmöte.Lathund håller på att skrivas om hur vi beställer litteratur. Frågan tas på SK.
 • Bordlagda frågor (antecknas)
  Lovisa skickar lediga serviceposter till Håkan, Monika tar kontakt med Jeanette för text som ska mailas ut tillsammans med lediga serviceposter. Dröjer detta så skickar Håkan ut lediga serviceposter enskilt.
  Boende. Fredrik informerat om hur boendet för SG är planerat.
 • Nästa telefonmöte:
  7 november 2017 kl 19:00
 • Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte?
  Ordförande öppen, Sekreterare Fredrik
 • Mötet avslutades med Sinnesrobönen