Servicegruppen (SG)

Gemensam struktur för SG (pdf)
R
iktlinjer och inre struktur för SG
Stadgar för Servicegruppen

Vill du göra service i Servicegruppen? Aktuell info om vilka serviceposter som är vakanta finns i det senaste SK-protokollet.
Vid intresse maila: info@aca-sverige.org eller ring 0703 12 11 81.

Servicegruppen blev till då programmet hade börjat växa i Sverige. Det uppstod ett behov av ett gemensamt serviceorgan. Detta för att underlätta både kommunikation mellan de befintliga grupperna, och fortsatt tillväxt i form av nya grupper.

ACA:s Servicegrupp är ingen fysisk plats utan en grupp ideella frivilliga, som ombetts utföra nödvändig service för att ACA i Sverige ska kunna fortgå och finnas tillgängligt för alla vuxna barn som vill ha hjälp. Servicegruppen har därför ingen besöksadress, men vi har andra kontaktvägar: telefon och mailadress.

Vi hänvisar alla frågor till vår telefonsvarare, där ni kan lämna ert namn och telefonnummer och eventuellt ert ärende. Vi kommer då att ringa upp Er så snart vi kan. Ni kan också skicka e-post till oss. Eller så kanske ni finner svar på era frågor i texterna på denna hemsida.

Servicegruppen fungerar dels som en kontakt för ACA utåt och dels som en informationstjänst och samordnare inom gemenskapen. Servicegruppen ansvarar bl.a. för översättning av litteratur, informationskanaler som denna hemsida, samordning av SK-mötet, utskick av information till enskilda, behandlingshem och andra som hör av sig.

SG minnesanteckningar

Servicegruppen träffas ungefär var tredje vecka över telefon eller Skype för att diskutera praktiska frågor och kolla av hur det går att utföra det som grupperna önskat genom SK (Servicekonferensen). Alla möten diarieförs och det finns ett önskemål att dessa minnesanteckningar görs tillgängliga via hemsidan så att alla kan följa servicegruppens arbete och diskussioner. Det har dock varit svårt att hinna med detta tidigare, men nu gör vi ett försök att få upp dem. Förhoppningsvis kan vi så småningom även fylla på med en del retroaktivt.  Ibland kan en del diskussionsunderlag behöva bifogas, t.ex. motioner, mm, och det görs i mån av tid.

Äldre minnesanteckningar i pdf

Här kan du läsa mer om serviceposter och strukturen inom ACA:
Gruppen
Gruppservicerepresentant (GSR)
Kassör
Servicegruppen (SG)
Servicekonferensen (SK)
World service Office (WSO)
ACA 12 traditioner

SG Möte 2/5 2017

Ordförande: Susanna F

Sekreterare: Lovisa

Närvarande: Susanna F, Viktor, Fredrik, Susanne, Håkan, Lovisa, Jörgen

Tyst meditation

Mötestidens slut fastställs 20:00

Traditionerna läses

Minnesanteckningarna läses från föregående möte (4/4-17)

1. Skypemöte och sms-grupp – Finns det bättre sätt att kommunicera på? Ska vi byta?

Zoom-möten (osäker på namnet)? Avgift på kanske 700kr per år. Fungerar bra – håkan

2. Röda boken + medaljerna (se punkt 5).

3. Redigering av foldern

De har missat i layout:en och de ska titta på detta. ABC – utrotation som påverkar processen.

Upp till tryckeriet hur de beslutar i frågan, huruvida vi får nya tryckningen gratis eller rabatterad. Vi väntar in svar från dem.

Övriga frågor:

4. Edeli avsäger sig sitt uppdrag som ekonomiansvarig. Fråga ställs om någon kan ta på sig att vara ordförande under kommande styrelsemöte. Håkan tar på sig att vara ordförande. Jörgen stannar kvar som ordinarie kassör, tills dess att Lovisa känner sig redo att ta på sig uppdraget, som en nödlösning. Jörgen har alltså fortsatt teckningsrätt på kontot hos Nordea, tills ändring i posterna sker.

5. Angående bokförsäljningen så tar Susanna F på sig att ta över ”lagret” med medaljer och böcker. Dessa tas med på riksmöten etc. Vi ska meddela våra grupper att beställa litteratur och medaljer direkt från WSO.

6. Foldrar

Håkan skickar ut foldrar till de grupper som önskar. Dessa (de första 1000) är gratis. Håkan lägger ut pengar för porto och får ersättning från ekonomiansvarig.

7. Bo ihop på riksmöten

En önskan om att bo ihop på riksmöten, för att kunna ha ett möte innan SK. Gruppen är för detta förslag. Fredrik tar sig an att stå för bokningen.

8. Arbetshelg

Viktor skapar en Doodle med förslag på helger för när vi ska ses i sommar. Denna skickas ut ikväll (2/5). Under arbetshelgen sker utförs konkret service. ACA Sverige står för mat och transport.

Nästa möte hålls 6/6-17. Tid: 19:00

Ordförande: Susanna F

Sekreterare: Fredrik

Sinnesrobönen läses gemensamt

Mötet avslutas

SG-möte 4/4 2017

Datum: 170404

Närvarande: Monica SK, Jörgen, Viktor, Susanne B, Susanna F, Edelie, Susanna L

Ej Närvarande: Anders, Monica tfn, Alice

Ordförande: Susanna F

Sekreterare: Susanna L

En kort tystnad/meditation inleder mötet

De 12 traditionerna läses

Mötestiden fastställdes till kl 20:00

Föregående mötesprotokoll läses

1. Bidra till grupperna.

Enligt traditionerna är varje grupp självförsörjande och kan inte be ACA Sverige om bidrag.

2. Telefonmötena. Vem är kontaktperson på dessa möten?

Viktor informerar om att det har funnits grupper som har haft detta ansvar för dessa möten och

Viktor tar kontakt med dem igen och lyssnar om det fortfarande är så eftersom dem ska vara som alla andra grupper i Sverige med en kontaktperson och mailadress. Vi följer upp denna fråga igen.

3. Riksmötet.

Det är lite osäkert vad som gäller med hur mycket med pengar det får kosta för oss inom SG för resa och boende samt hur många nätter. Diskussion kring detta, men inget beslut. Vi följer upp denna fråga igen.

4. Verksamhetsberättelsen.

Den var så bra förra gången då Viktor gjorde den och han tar på sig att göra den igen.

5. Nykomlings broschyren.

Susanne B berättar om att broschyren nykomlingen håller på att tryckas så att dessa kommer att finnas på Riksmötet. Vi beslutade att varje GSR från grupperna ska få 10 ex var. Vi kom inte fram till hur varje grupp ska göra i framtiden, om grupperna själva ska betala för broschyren eller få den gratis och ACA Sverige står för kostnaden. Vi följer upp denna fråga igen.

6. Varför det står AcoA på vissa foldrar fortfarande.

Susanne B informerar om att dessa foldrar inte är ACA litteratur och har inte hittat någonstans vad dessa foldrars texter är tagna ifrån. Ska vi ta bort dem eller låta dem vara kvar? Vi följer upp denna fråga.

Tid för nästa möte: Vi beslutade att ha skype möte första tisdagen i varje månad. Nästa möte är den 170502 kl 19:00.

Vem ansvarar för att maila ut och skicka sms om nästa mötestid: Susanna F

Sekreterare nästa möte: Susanna L

Ordförande nästa möte: Susanna F

Sinnesrobönen och vi avslutar mötet

SG Möte 7/3 2017

SKYPE MÖTE ACA SG 7/3-17

Närvarande : Susanne B, Susanna F. Susanna L. Monika P

Ej närvarande: Viktor, Jörgen (Anders) Edelie, Alice, Monica

Ord.f Susanna F . Sekreterar Monika P

* Vi inledde mötet med en stunds tystnad och mediterade över att vi är tjänande ej styrande. Vi inbjöd även en älskande Kraft att verka i vårt gruppsamvete.

* Traditionerna lästes av Susanne F

* Mötes tiden fast ställdes till max 1 timme. KL 19-20 Susanne B meddelade att hon behövde lämna mötet efter punkten Nykomlingsfoldern.

* Föregående minnesanteckningar lästes upp. Inga uppdrag / åtaganden fanns,

Står dock FEL att Susanne B ej närvarade ,men det gjorde hon.

* NYKOMLINGSFOLDERN

Susanne B som är vår översättnings ansvarige har varit i kontakt med Jeff som är ekonomi ansvarig för ACA Europa. Och nu ska denna Nykomlingsfolder som nu är översatt och även god känd gå i tryck. Den kommer att kosta 1,75 Euro och vi har tagit beslut att köpa 1000 st. Jörgen kommer därför att inom kort sätta in dessa pengar på ett speciellt konto som är avsatt för just detta. Detta gör det möjligt för oss att kunna ha denna folder till försäljning på vårens RIKSMÖTE i Eskilstuna. Tack för fantastisk service arbete alla berörda både inom Sverige och i hela världen.

Susanne B kom med ytterligare en fin nyhet. Hon är ofta i kontakt med WSO och dess representanter i Europa. Och kan nu meddela att inom ca 1 månad kommer vi att kunna köpa ACA littratur från AMAZON i UK ( England )

Detta innebär kortare leveranstider och billigare fraktkostnader i framtiden.

Frågan om och hur vi rent praktiskt kommer att hantera litteratur försäljningen i framtiden kvarstår dock. Ska SG fortsätta tillhanda ha den serviceposten eller ska vi lägga ansvaret på grupperna själva ?? Denna fråga kommer att väckas för forsatt diskussion på vårens SK (servicekonferans ) i Eskilstuna.

* Bidrag till grupper

Kan en grupp be ACA Sverige om ett ekonomiskt bidrag vid behov? Tex om en grupp inte får ihop till sin hyra under en period ?? Vi valde att bordlägga denna fråga till nästa Skype möte. Ev. tas även denna fråga upp som en övrig fråga på vårens SK för fortsatt diskussion,

* Telefon möten. Vi diskuterade vilka regler som finns runt våra telefonmöten-

Finns någon ansvarig och finns det risk för att en nykomling möts av en tom lur.

Vad är sagt och beslutat runt detta ?? Även denna fråga bordlägges till nästa Skype möte och kommer ev. även denna fråga tas upp för diskussion på nästa SK.

* Nästa SKYPE möte 4 april 2017 kl. 19. Väl mött.

* Vi avslutade mötet med Sinnesrobönen.

FÖRSÖK MED SERVICE DET FUNGERAR.

Tips läs sidorna 353-363 Kapitel 10 i Vår STORA RÖDA BOK,

The Importance of Service in ACA

SG Protokoll 7/2 2017

SG SKYPE MÖTE DEN 7 FEB 2017

NÄRVARANDE : Jörgen. Susanna F. Edelie och Monika P

EJ närvarande : Viktor. Susanna L, Alice, Monica, Susanne B, (Anders)

Ord. F : Susanna F Sekreterare : Monika P

* Mötet inleddes med en minuts tystnad för eftertanke om att vi är tjänande inte styrande.

* Traditionerna lästes upp.

* Mötestiden faställdes till max i timme 19-20

* Föregående minnesanteckningar (protokoll) lästes upp. De har av okänd anledning ej kommit in på vår hemsida i dags datum.

* Uppdrag o åtaganden sedan förra mötet. Monika P varit i kontakt med Sundsvalls gruppen. Se kommande motioner på vårens SK.

Susanne B har varit i kontakt med Amazon och undersökt möjligheterna att göra inköp därifrån.

Detta skulle kunna bli ett alternativ i framtiden.

* Dagens frågor.

Litteraturförsäljningen. Jörgen läste upp en detaljerad sammanfattning om läget runt detta.

Då vi kan konstatera att det inte finns beslut taget på SK om att ha litteratur försäljning inom SG kommer vi att ta upp denna fråga som en övrig fråga på SK istället för en motion på vårens SK.

* Nästa skype möte 7 mars 2017 kl 19.00 Ord.f Susanna F Sek. väljs vid möte.

* Vi avslutade med Sinnesrobönen.

SG Protokoll 10/1-2017

SG skype möte den 10/1-17

Närvarande :Susanna F, Jörgen,Edelie, Viktor, Susann B Monika P

Ej närvarande : Anders Alice Susanna L Monica

* Ord.f : Susanna F Sekreterare : Monika P

* Vi började mötet med en stunds tystnad/ meditation.-

* Traditionerna lästes upp av Susanna L

* Mötes tiden fastställdes 19.00-20-00

* Föregående protokoll lästes upp av Jörgen.

* Uppdrag o åtaganden sedan förra mötet ? Introduktionstexten har vi inget svar på idag. Ej heller har Monika P fått kontakt med Sundsvallsgruppen ännu.

Simrishamns gruppen avbokar sig som reserv för Riksmöte.

* Dagens frågor :

A) Bokförsäljningen. Edelie rapporterar om läget. Det är ett mycket stort och tidskrävande uppdrag på en person. Speciellt rörigt har det blivit då leveranserna från WSO inte fungerat som brukligt.

Susanna F ställer sig till förfogande att avlasta Edelie i sitt uppdrag och Jörgen (vår kassör) Susanna F och Edelie kommer att ha en eget skypemöte för att ordna upp detta rent praktiskt. De kommer även att titta på förslag till lite mer långsiktliga lösningar på detta. Och ev. i så fall skriva en motion till nästa SK möte i vår.

Susanne B ges i uppdrag att kolla upp till extern bokinköp eller andra alternativ.

B ) Frivilligt bidrag till WSO. Vi brukar skicka 10% av vår kassa vidare till

WSO men vi är osäkra på vad vi tog för beslut på detta vid höstens SK. Kan inte se i protokollet hurvida vi beslutade det. Därför avvaktar vi med att skicka det helt enkelt.

C) Beslutslängden. Monika P hade några frågor vad vissa beslut betydde.

För att få klarhet i detta behöver man läsa de gamla protokollen från 2009.

På SK skall praktiska mötesfrågor ej diskuteras.

* Ord.f nästa gång är Susanna F Viktor är sekreterare

Nästa SG möte blir det den 7 feb. kl.19.00 Vi avslutade med sinnesrobönen.

SG Protokoll 29/11 2016

PROTOKOLL FÖR SG SKYPE MÖTE 29/11-16 kl 19.00

Närvarande : Viktor,Jörgen,Edelie,Alice,Susanna F, Susanna L, Monika P

Ordförande: Susanna L Sekreterare : MonikaP

Vi inledde mötet med en stunds tystnad,

De 12 traditionerna lästes av Edelie.

Mötestiden bestämdes till 1 timme.

Föregående protokoll lästes.

Dagens frågor :

Bokbeställning. Vi har nu en gjort en beställning på 30 Stora röda Boken och 50 Gula arbetsboken.

Dessa kommer att inom snar framtid komma till Sverige så vi kan fortsätta vår bokförsäljning igen.

Vi diskuterade även lite hur vi ska göra i framtiden med beställningar och inköp, ev. tullavgifter och annat som behöver tas med i beräkningen för ett bästa sätt att köpa vår litteratur. Vår kassör påminde oss om att vi fått ett muntligt löfte av inte behöva deklarera, då vi säljer ALL vår litteratur till självkostnads pris. En möjlighet i framtiden skulle kunna vara att göra våra inköp i England. Vi kommer att fortsätta undersöka bästa alternativ i framtiden. Denna fråga bordlägges för vidare diskussion.

Introduktionstexten Är den en ACA text ? Är det en godkänd text ? Susanna L ska undersöka detta.

Info gällande ACA. Blev oturligt nog lite missräkning runt informationen runt höstens Riksmöte, att inbjudningar och program kom ut på sociala medier och Facebooksgrupper INNAN det fanns att läsa på ACA;s hemsida. Vilket är forumet där ALLA kan och ska kunna på ett anonymt sätt ta del av information som berör ACA som helhet. Vi beklagar detta misstag och diskuterade därför hur vi ska förhindra att detta upprepas i framtiden.

Hemsida reg. Vi beslutade att köpa tjänsten anonymitet för vår hemsida registrering, Till en kostnad av

12O kr/ år. Idag står en av våra medlemmar med sitt namn o adress offentligt där.

Riksmöten 4 grupper fram till våren 19 har anmält sig som värd för våra Riksmöten som hålls varje vår o höst. Simrishamns gruppen har nu anmält sitt intresse att stå som ev, reserv.

Nordea Vår kassör Jörgen informerade om att han kommer fylla i ett obligatoriskt formulär från Nordea då vi har vårt konto i den banken.

Budkaveln Då vi håller våra RIKSMÖTEN på olika platser i landet så anordnar olika ACA grupper dessa riksmöten, På ett riksmöte hålls alltid en Service Konferance SK där alla GSR

(GruppServiceRepresetant) träffas och tar ställning till frågor som berör ACA som helhet.

Den ACA grupp som står som värd på dessa Riksmöten väljer ofta att anordna konvent i anslutning o kring SK. Hur kan förbättra och underlätta för våra värd grupper. ? Tips o erfarenheter och förfaringsätt skulle kunna samlas under en flik på vår hemsida., ( Det har funnits en fysisk gästbok tidigare.)

Monika P åtar sig att kontakta en erfaren medlem samt ta kontakt med Sundsvalls gruppen för att på så sätt starta denna ”Budkavels ” utformande och start igen.

Ny punkt Vi beslutade att lägga till en ny punkt på vår SG dagordning. Åtaganden/uppdrag gjorda ?

Nästa möte tisdagen de 3 jan 2017. kl 19.00 O

Ordförande det mötet Susanna F Sekreterare Susanna L

Vi avslutade mötet genom att läsa Sinnesrobönen.

Protokoll SG-möte 2016-10-04

Närvarande: Susanna F, Susanne B, Anders

Ej närvarande: Viktor, Susan L, Jörgen, Edelie, Monica N, Monika P, Alicia
Ordförande: Susanna F Sekreterare: Anders
* En minuts tystnad
* Traditionerna läses
* Föregående protokoll läses
* Mötestiden fastställs till en timme, kl 18-19
1. De som ännu inte är med i SMS-gruppen mejlar sina nummer till Monica, telefonansvarig i SG. Många tror nämligen att alla sms i sms-gruppen kan läsas av alla i SG. Så är alltså inte fallet.
2. Endast en motion har kommit in till SK i Sundsvall. Visst ska även de bordlagda motionerna från Norrköping skickas ut till alla ACA-grupper?
3. Boende i Sundsvall. Endast en person har hört av sig till Susanna F än så länge. Susanna ringer till Jörgen angående förfarandet när det gäller boende för SG i Sundsvall.
4. I nykomlingsbroschyren ”Familjesjukdomen” (som finns att ladda ner på hemsidan) står det fortfarande ACoA. Skulle någon kunna redigera de befintliga broschyrerna? Den amerikanska versionen är översatt men ännu inte godkänd av WSO.
5. Sundsvall använde sig av Facebook för att informera om riksmötet och servicekonferensen innan de hörde av sig till SG. Är det verkligen OK? Borde vi i SG kanske sammanställa en checklista hur man går till väga för att anordna en servicekonferens?
* Sinnesrobönen läses

 

Protokoll SG-möte 2016-09-05

Närvarande: Jörgen, Viktor, Susan L . Alicia, Susanna F, Monika P
Ej närvarande var Anders, Edelie, Monica N ( SusanneB,)
Ord.f. för mötet Jörgen. Sekreterare Monika P
*  Vi bjöd in en älskande Kraft och läste sen traditionerna.
*  Vi fast ställde mötes tiden till 18.-19
*  Föregående protokoll från SG mötet  lästes.
*  Punkter att ta upp detta mötet fastställdes. 7 st.
1. Rutiner runt inkommande mail. Mail ansvarig berättade att hen tar emot inkommande frågor och svarar på dessa så fort hen kan.
    Råder tveksamhet runt någon fråga skickar hen ett mail till respektive ansvarsområde, eller också ställs frågan via mail till hela SG,
    för svar. Den som tycker sig kunna svara ( vi har ju olika lång erfarenhets tid ) svarar på frågan så bevakar mailansvarige svaret på
    frågan eller tar kontakt med någon för att sen kunna skicka svar till den frågande. Alla frågor besvaras.
2. Bokförsäljningen. På grund av sjukdom har vår bokförsäljning och leveranstid på böcker blivit försenade och även haft ett kortare
    uppehåll. Vi diskuterade bästa sätter att komma ikapp med alla beställningar som är gjorda men ej skickade. Vi diskuterade hur vi
    i framtiden kan göra hanteringen av bokförsäljningen mindre sårbar. Kanske vi behöver två på denna post. I så fall behöver vi göra
    ytterligare inköp av böcker . I dagsläget anmälde sig Susanna F att hjälpa till med detta, Enligt vår kassör är detta möjligt rent
    ekonomiskt hanterbart att göra. Jörgen tar kontakt med Edelie angående detta och kollar upp mer exakt hur mycket vi ligger efter
    gällande leveranserna av nu redan beställd böcker och om hon behöver hjälp att komma ikapp. Vi hoppas reda upp detta snarast.
3. Arbetshelgen. Datum inte fast ställt ännu, Väntar på svar från ytterligare 3 stycken i SG
4  Motioner till nästa SK . Har inte inkommit några ännu,Deadline för dessa är som bekant 31/8 för höstens SK ( 31/1 vårens SK)
    Då vi inte skickat någon påminnelse om detta till grupperna i sommar så beslutade vi att inför årets höst SK ha ett nytt datum för
    motionerna att komma in. Nämligen sista sep. En påminnelse om detta skickas ut till grupperna snarast.
 5. Viktor tar kontakt med  Sundsvallsgruppen för att få mer exakt  information om Riksmötet och dess upplägg  För att vi ska kunna
     skicka en kallelse till SK möte.
    Viktor gör även en påminnelse på hemsidan att grupper som vill ha pappersutskick får själva anmäla detta till SG.
6.  Vi godkände kostnaden för översättning ansvariges kostnader för en resa upp till Stockholm för att träffa sin komitte´i höst.
7.  SG har en SMS grupp. Checkade av hur vi tyckte den fyller sin funktion och hur den fungerar. Bra tyckte vi, Behöver dock
     uppdatera denna så vi har de aktuella tel.nr på listan som telefon ansvarige har. Vi är 10 st i SG
*   Nästa SG skype möte TISDAGEN den 4/10-16   kl 18,    Ord.f det mötet Susan L  Sek. Monika P
    Vi avslutade som vanligt med SINNESROBÖNEN i VI form.

SG möte 8/8 2016

Närvarande: Jörgen,Victor,Monika P(Karlstad)

Ej närvarande:Susanna L,Susanne B,Anders Alice, Susanna F, Monika(Norrköping).Edeli

Vi bjöd in en älskande högre kraft

Ordförande Victor   Sekreterare Jörgen

Vi läste  12 traditioner

Mötestiden fastställdes till 18.45

Föregående mötesprotokoll från SG 11/7 lästes upp.

Punkt på detta möte är arbetsmötet 13-14 augusti.

Vi gick igenom vilka i SG som kunde och inte kunde komma på arbetsmötet 13-14 augusti.och kom då fram till att endast tre stycken(Victor Monika P och David) säkert kunde komma.

Beslut togs då på att skjuta på arbetsmötet.

Vidare skickar Victor ut Doodle på mejl till alla i SG där alla enkelt kan fylla i vilken helg som passar för arbetsmötet.

Victor tog upp ett mejl angående missnöje att texterna Ett barn,,ACAs mål,ACA bönen tagits bort från hensidan.

Monika förklarar att det finns en länk till dessa ej konferensgodkända texter på hemsidan.

Vi föreslog att på nästa SK ha en punkt på övriga frågor som tar upp angående texter som ska finnas på hemsidan.

Monika informerade om att facebookgruppen ändrat namn från ACA till Mötesgruppen Vuxna barn och servicegruppen vill sända ett tack till facebookgruppen för den namnändringen.

Pga. lite oklarheter vad som gäller för servicegruppens medlemmar när det gäller ersättning och boende i samband med serviceuppdrag  i SG så kommer Jörgen att skicka ut ett mejl till alla som förtydligar detta.

Nästa SG möte 5 september 2016-08-08

Ordförande Jörgen   Sekreterare Monika P

Mötet avslutas med sinnesrobönen

SG möte 11 juli 2016

Närvarande : 5 av 10.    Viktor, Monika P (Karlstad), Jörgen, Susanna L,Susanne B
Ej närvarande : Anders, Alicia, Susanna F, Monica (Norrköping), Edeli
* Vi bjöd in en älskande ”gud” som hen kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Vi påmindes om att vi inte är styrande endast tjänande.
* Vi läste traditionerna
* Mötestiden fast ställdes till kl 18-19. (Viktor behövde dock lämna oss 18.35)
* Viktor tog upp frågan om att vi på vår hemsida har icke konferensgodkänd litteratur. Vi beslutade att ta bort följande texter:
  •  ACA:s mål
  • Ett barn
  • ACA-bönen

Då ACA Sverige är en intergroup för ACA World Service Organization (WSO) och enligt de stadgarna så får vi inte ha någon litteratur på hemsidan som inte är konferensgodkänd vilket texterna ovan inte är.

* Jörgen redogjorde lite rent historisk om olika svårigheter som funnits vid IMPORT AV BÖCKER.  Jörgen har vid sin senaste kontakt med Skatteverket fått klartecken att momsregistrering ej behövs vilket i sin tur leder till att vi ej heller behöver deklarera. Vår verksamhet är ju inte på något sätt vinstdrivande. Det räcker att vi fortsätter som tidigare att bara betala tullavgifter.
 Jörgen kommer  att sammanfatta omständigheterna av  vår situation i denna fråga. Detta mail kommer sen vår översättnings ansvarige vidarebefordra till de berörda inom WSO. Detta för att bättre belysa det hela och ge dom en bättre förståelse om förfaringsätten i olika länder.
*  Vi diskuterade checklistan vilken är godkänd översättning och fri att användas av alla grupper . Den hette karaktärsdragen innan.
*  Sundsvall planerar riksmötet hösten 2016 Vi har fått ett OBS !  preliminärt datum 4-6 nov. Detta skulle då innebära att SK blir lördagen den 5:e.nov. Vi inväntar närmare information till hösten.
*  SK protokollet är nu renskrivet och justerat. Läggs snarast ut på hemsidan.
*  SG:s arbetshelg är fastställd till de 13-14 augusti. Vi diskuterade vilka punkter och praktiska göromål vi ska arbeta med då.
   – Beslutslängden.
  – Lära ut hur man sköter och ansvarar för Skypemöten.
 –  Ska vi bli värdland för ett Europa möte ? Fått förfrågan om att vara värdland för ABC/AWC våren 2017. Det känner vi dock oss inte redo inför ännu.
–   Dra upp linjer för en informationskommittés bildande.
*  Vi beslutade att ha ett skypemöte den 8 augusti  kl 18 då vi enbart tar upp frågor rörande SG.s arbetshelg och dess innehåll.
Susanne B åtog sig vara ordf. på det mötet. Tackar vi för. Vi väljer sekreterare då.
Vi avslutade mötet med Sinnesrobönen