månadsarkiv: januari 2018

Mötesprotokoll ACA Sverige Servicekonferens 21 Oktober 2017

Obs. Detta protokoll är endast justerat av en person då en justerare lämnade uppdraget.

 

ACA Sverige Servicekonferens 21 Oktober 2017

Mötesprotokoll

kl 12:15-17:15

Förkortningar som används i protokollet:

SK – Servicekonferensen

GSR – Gruppservicerepresentant

SG – Servicegruppen

ACA – Adult Children of Alcoholics

ABC – Annual Business Conference

WSO – World Service Organisation

 1.     Inledande meditation.

Mötet inletts med meditation.

 1. Mötet öppnas

   Mötet öppnats av David, vice översättningsansvarig.

 1. De tolv traditionerna

Traditionerna lästs av vice ekonomiansvarig.

 1.   Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

    Alla har presenterar sig och deltagarlista skickas runt där röstberättigade har antecknat sig.

Närvarande och röstberättigande: Skanstullsgruppen, Eskilstunagruppen, Helsingborgsgruppen, Tisdagsgruppen Stockholm, Örebrogruppen, Pärlan Göteborg, Solbarnen Karlstad,  Lösningsgruppen Stockholm, ACA Undersåker, Sthlm Steg, Norrtälje, Uppsalagruppen, Stadiongruppen Malmö, Kvinnogruppen Stockholm, Lunchgruppen Stockholm, Aca Östersund, Johanneskyrkan Göteborg.

Totalt 17 grupper närvarande och röstberättigade.  

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Ordförande: David, vice översättningsansvarig vald till ordförande

Sekreterare:  Fredrik SK-ansvarig vald till sekreterare

 1. Val av två justerare.

– Justerare: Nicole, Lösningsgruppen Stockholm och Sofia, Eskilstunagruppen

 1.   Fastställande av dagordningen.

Övriga frågor:

Vice telefonansvarig lyft telefonfråga, ny.

Checklista på hemsidan först.

Gullbranna Örebrogruppen.

Översättning av litteratur

 1. Föregående mötesprotokoll läses och godkänns.

SK-ansvarig har läst upp föregående protokoll som godkänts av SK.

 1. Nästkommande och framtida riksmöte

Riksmöte våren 2018 hålls i Västerås

Riksmöte hösten 2018 hålls i Göteborg

Riksmöte våren 2019 hålls i Malmö enligt beslut av SK

Förslag från Britt-Marie är att ABC hålls samtidigt hålls med riksmötet i Malmö 2019. Fredrik tar med det till Malmö för att förankra om det finns intresse eller ej.

Ordförande har lyft frågan om det finns intresse för att hålla kommande riksmöte:

Höst 2019 har Örebro anmält sitt intresse.

 1.  Rapporter från uppdragstagare

Olika tjänare informerar och svarar på frågor om sin verksamhet sedan förra SK-mötet.

 1.     Verksamhetsrapport för SG

Alla serviceposter har redovisat sina egna verksamhetsrapporter. Internetansvarig Viktor, Vice ekonomiansvarig Lovisa, Vice internetansvarig Maria, vice SK-ansvarig Monika, Översättningsansvarig Susanne: Har även bett SK om hjälp med översättning ut till grupperna, (Majbrit, WSO representant) har tipsat om hur det kan göras. Vi får ej använda texterna mer än för att pröva dom i möten. Får ej spridas vidare som litteratur, Vice telefonansvarig Susanna, Informations och mailansvarig Håkan, SK-ansvarig Fredrik. (Ekonomiansvarig genom Lovisa, 90,652,60 SEK finns på kontot per den 2017 10 21)   

 1.  Grupprapporter

Grupprapporter som inte tidigare är inskickade via mail lämnas in.

SK-ansvarig har redogjort utvalda delar av sammanställningen.

Läst upp medeltal på antal deltagare och även antal nykomlingar

Det ska skickas ut valda delar till grupperna. Dessa är: Hur tar ni hand om nykomlingen samt hur för ni budskapet vidare.

WSO-representant har lyft att de i Danmark sätter en kvinnlig till kvinnlig nykomling och manlig till manlig nykomling.

 1.  Äskande av respengar

I första hand äskar grupprepresentanter respengar från den grupp de representerar Om pengar inte finns för att täcka hela resekostnaden kan resterande del äskas från SK-mötet. Beslut om äskningen godtas eller ej tas gemensamt av SK.

Norrtäljegruppen äskar 1000:- för sin representant.

SK beslutat att godkänna äskandet av Norrtäljegruppen.

WSO-representant lyfter att frågan om att det ska vara gratis att göra service är viktigt.

Det får lyftas som en motion om det ska bli en förändring på äskningsförfarandet.

 1.  World Service Organisation, WSO.
 2. a)    Information från WSO genom Översättningsansvarig.

WSO representant pratar om att det diskuteras om förändringar, dels genom en ”liten” röda boken. Den ska komma ut men ej klart när den kommer.

Informerat med om vikten om att arbeta i stegen flera gånger.

Det fungerar så idag att pengar från de nationella grupperna i Europa går till Europakontoret för att det ska kunna drivas vidare eftersom ACA Europa ökar kraftigt.

 1. b)    Skänka pengar till WSO.

Det har diskuterats fram och tillbaka om hur mycket och om vi ska skicka.

Det har framkommit att vi är osäkra med mycket frågor.

Förslag från David är att vi inte i detta läge skänker några pengar, dels för att kassör ej är på plats. Att vi tar det på nästa SK.

Förslag är med att kommande kassör ska skapa en budget eftersom ACA-Sverige växer.

Förslag från WSO-representant att följa röda boken. Den säger att vi tar höjd för alla kostnader och sen skänker vi 40 % av resterande till WSO och 60% behålls av ACA Sverige.

WSO representant säger att det är enligt det rätta sättet så ska den ekonomiska rapporten ska vara utskickad senast 6 veckor innan SK.

Förslag för röstning är: ACA-Sverige skickar 10% av överskott efter SK-kostnader och kostnader för skicka representant till ABC och World Conference.

Beslut: ACA-Sverige skickar enligt förslag till röstning ovan.

 1. c)    Skicka delegat till ABC för WSO (endast aktuell vid höstens SK-möten).

WSO delegaten har berättat om hur det är att vara WSO representant, men det är inte det som vi ska rösta om. Det är att skicka en delegat.

Det har lyfts att ACA-Sverige ska sätta upp ramar och mål för den som möjligt åker ska följa.

WSO-delegat berättar om att det finns stöd att få genom WSO hur det går till och frågor som ställs.

Förslag från ordförande. Att skicka SK-ansvarig som anmält sitt intresse till ABC och World Conference.

Servicegruppen får mandat att besluta om det som ska återrapporteras. Mandat ska även ges för de ekonomiska ersättningarna. Detta beslut tas av SG genom mandat av SK.

Beslut av SK att skicka SK-ansvarig Fredrik som representant till ABC och World Conference. 2017 i Toronto enligt ovan.

 1.  Tillsättande av poster till Servicegruppen

Ordförande David har läst texten inför tillsättande av poster till Servicegrupper.

Servicegruppen blev till då programmet hade börjat växa i Sverige. Det uppstod ett behov av ett gemensamt serviceorgan. Detta för att underlätta både kommunikation mellan de befintliga grupperna, och fortsatt tillväxt i form av nya grupper.

.                                  Tillsatta poster:

Aktuella poster (Vakanta och tillsatta) Servicepost Namn Fr.o.m Status T.o.m.
Ekonomiansvarig Maj, Stockholm Höst 2017 Höst 2019
Vice Ekonomiansvarig Jenny, Stockholm Höst 2017 Höst 2019
Internetansvarig Maria, Stockholm Höst 2017 Höst 2019
Vice Internetansvarig Cathrine, Stockholm Höst 2017 Höst 2019
Info och Mailansvarig Håkan, Stockholm Höst 2017 Höst 2019
Vice Info och Mailansvarig Rosie, Göteborg Höst 2017 Höst 2019
Telefonansvarig Susanna, Stockholm Höst 2017 Höst 2019
Vice Telefonansvarig Maria, Stockholm Höst 2017 Höst 2019
Översättningsansvarig Susanne, Karlstad Ej med i SG Ej tidsbestämd
Vice Översättningsansvarig Sara, David, Stockholm Ej med i SG Ej tidsbestämd
SK-ansvarig                   Fredrik, Malmö Vår 2017 Vår 2019
Vice SK-ansvarig Monica, Karlstad Vår 2016 Vår 2018

 

 1.                            Inkomna motioner Se bilaga 4

Om någon skickat in en motion (ett förslag) finns det som bilaga till dagordningen. Diskutera igenom motionen på ett praktiskt möte. Om din grupp vill väcka en fråga är det bäst att skicka in en motion till Servicegruppen. Detta kan göras när som helst under året, men vill du ha med den på ett specifikt SK gäller följande: senast 31/1 för att tas upp på vårens SK och senast 31/7 för att ta upp på höstens.

 1.                               Ang litteraturinköp

Diskussion har förekommit om vilken litteratur det avser i motioner. Förtydligande från motionsförfattarna: Det gäller godkänd konferenslitteratur.

SK tog beslut med koncensus för att godkänna motion A

 1.                               Översättning mötesordningen

Motionen avslås med förtydligande om att detta arbete redan sker.

 1.                            Bordlagda frågor

Detta är frågor som inte fattats beslut om eller som inte hanns med på förra SK-mötet. Diskutera gärna dessa på praktiskt möte i din grupp.(Inga till höstens möte i Karlstad)

 1.                            Övriga frågor
 2. Förslag till ersättning till SG-deltagare på arbetsmöte: Kost och logi ska ingå på det mest kostnadseffektiva sättet så att alla deltagare i SG kan medverka i arbetsmötet.

Ja till denna punkt

  1. SG föreslår att punkten: Efter SK sammanfattar vi i ett nyhetsbrev…… tas bort ur dokumentet Riktlinjer för SG

Ja till denna punkt

  1. Beslut om vem som har ansvar för att skicka ut nykomlingsfoldrar.

Info och mailansvarig är villig att ta på sig denna arbetsuppgift. Denna fråga inrättas under denna post.

Beslut: Ja till att sätta in arbetsuppgiften under Info och mailansvarig.

  1. Grupprapporterna:

Hur vill grupperna att SG ska agera i fråga om grupprapporterna. Frågan har lyfts i SG om att göra om grupprapporterna

 1.      Vill ACA ha kvar grupprapporterna?

Beslut: JA

 1.      Om SK beslutar om att de ska behållas. Vad för frågor är releventa?

Ska syftet med frågan stå med i formuläret?

                                         UTGÅR

 1.      Kan SK besluta att SG tar fram det nya formuläret?

Beslut: JA

  1. Ny telefon till telefonansvarig

Förslag: Att inköpa en ny enkel telefon som telefonansvarig köper in ny telefon i rimlig kostnad.

Beslut: JA

  1. Checklista på hemsidan först

Förslaget är att checklistan (Problemet) läggs som länk först på hemsidan för att enkelt nås.

Beslut: JA

  1. Gullbranna Örebrogruppen

Förslag från Örebrogruppen i Gullbranna: Att Örebrogruppen försöker finnas med på Gullbranna med möten.

Alla grupper är självstyrande och därför ej en fråga för SK.

  1. Översättning av litteratur

Förslag från översättningskomitten: Att få träffas efter behov fram tills nästa SK. Där samma förutsättningar gäller som för SG:s arbetshelg.  

Beslut: JA

 1.                            Mötet avslutades med sinnesrobönen.

 

Påminnelse om deadline för motioner till SK Våren 2018

Det är förslag till förändringar inom ACA. Vilken ACA-medlem eller grupp som helst kan skicka in en motion. Dessa skickas till info@aca-sverige.org före 31/1 för att hinna diskuteras före vårens SK-möte. Här hittar du en mall på hur man skriver en motion: http://aca-sverige.org/wordpress/acas-servicestruktur/servicekonferensen/

Motionerna som kommit in skickas med i med kallelsen till SK via mail och kommer även att finnas att läsa på vår hemsida.