månadsarkiv: december 2017

Mötesprotokoll SG 5/12 – 17

Protokoll SG ACA Sverige 2017-12-05

Tid: 19:30-20:30 på telefon

Närvarande: 9 stycken

Ordförande valdes

Sekreterare valdes

Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna lästes.

Mötestidens slut fastställs: 20:25 med tid för avslutning

Förra minnesanteckningarna lästes och följdes upp.

Agenda/inkomna ärenden-förslag:

 1. Protokollföring

”Ändra protokollföringen på både SG-möten och SK-möten till att bli rena beslutsprotokoll och att vi justerar protokollet löpande i mötet så att vi direkt efter mötet kan lägga upp protokollet på hemsidan. Det innebär att vi bara beskriver ”förslaget/ärendet”(dom flesta ärenden ligger ju redan förberedda i agendan) och vilket beslut som tas eller att frågan bordläggs om inget beslut tas. Vi protokollför inga diskussioner och vem som sagt vad, inte heller protokollförs information som kan skada andra.”

 1. Godkännande av kostnader för att skicka SK-ansvarig till Toronto
 2. Bordlagd Fråga från medlem till WSO
 3. Bordlagd Nykomlingsfoldern
 4. Inkommit Mail till SK
 5. Förslag kring nya förstasidan:

Detta är de karaktärsdrag vi verkar ha gemensamt då vi vuxit upp i ett alkoholistiskt hem (Checklistan).

Ändra här så att det inkluderar dysfunktionella familjer.

Föreslår också att texten om vad ACA är ligger ovanför karaktärsdragen.

 1. Talare hemsida

Ska vi lägga talarna öppet på hemsidan?

Så att fler kan nå dem, jag har själv haft stor behållning av många talare som finns på amerikanska sidor.

 1. Infokommittén

Förslag, låt Infokommittéansvarig sitta med i SG. Så att vi får höra om Infokommittén och om WSO och får en till som vill göra service?

 1. Nyhetsbrev

Förslag: Lägga upp info om nya nyhetsbrevet www.adultchildren.org/newsletter på hemsidan som nyhet?

 1. Firmatecknare
 2. Info från Europa
 3. 12,,ACA 40 år

Ska vi uppmärksamma: ACA is Turning 40! ACA’s 40 Birthday Anniversary is being celebrated on January 27, 2018. ACA groups and intergroups are planning events to coincide with this milestone anniversary. Please let us know about your events so we can help others celebrate our anniversary around the world! Send announcements of your events to info@adultchildren.org. Lägga ut som nyhet?

 

 

Beslut enligt nedan:

 

  1. Nytt förslag Protokollföring SG

 

 • Beslut: att SG protokollen från idag bara ska innehålla beslut (bordlagda frågor) samt antal deltagare på SG mötet. Inga namn med hänsyn till anonymiteten.

 

   • Orsaken är att diskussionerna blir för omfattande att kort dokumentera.
   • I och med att beslutet påverkar ”Riktlinjer och inre strukturer för Servicegruppen” så föreslår SG till nästa SK att nedan text i Riktlinjerna utgår:    

”I minnesanteckningarna ska det vara en kort anteckning om hur diskussionen gått när ett beslut tagits.”

   • Beslutades att bordlägga: Förslaget om ändrad protokollföring för SK-möten.
  • Godkännande av kostnader för att skicka SK-ansvarig till Toronto
   • Beslut: SG godkände totalt 12,900:- i kostnader för SK-ansvarigs resa till Toronto
    • Flyg 6000: -, Hotell 4000: -, Konvent 300: -, Mat 1600: -, övrigt 1000: –
  • Bordlagd Fråga från medlem till WSO

 

 • Beslut: SG beslutar att inte kommentera gruppen, då varje grupp är självstyrande. Info/mailansvarig meddelar medlemmen individuellt.

 

Beslutades att bordlägga agendapunkterna 4-12 på grund av tidsbrist.

Nästa telefonmöte: 2018-01-02, 19:30-20:30.

Det beslutades att SG mötet föregås av ett gruppsamvetsmöte 18:30-19:30.

Vem kan vara sekreterare och ordförande nästa SG-möte? Ordförande för dagens SG möte valdes att leda också nästa SG, Ordförande för dagens gruppsamvetsmöte valdes att leda också nästa gruppsamvetsmöte. Vi lämnar frågan om sekreterare till nästa möte öppet.

Mötet avslutades med Sinnesrobönen