månadsarkiv: februari 2016

SG Minnesanteckningar 16-02-10

Närvarande: Anna, Kerstin, Susanna, Susanne

Ej närvarande: Monica, Anders, Alice, Jörgen, Viktor, Edeli, Sara, David

Val av ordförande: Anna
Val av sekreterare: Susanne

Vi bjuder in vår högre kraft till att styra våra beslut genom en stunds tyst meditation.

De tolv traditionerna läses.
Mötestidens slut fastställs: kl 19.15.
Förra minnesanteckningarna läses upp.

Dagordning:

  1. Svar på Ballots

Röstning på ballots har sammanställts. Kerstin utses som  ansvarig person att skicka in svar elektroniskt till ABC WSO.

  1. Genomgång av inkomna motioner till SK

-Lunchgrupp Stockholm – Omföräldra

-Lunchgrupp Stockholm – Översättningskommittens beslutsprocess

-Anna – Föra budskapet vidare

– SG – avskaffa pappersutskick

Beslut: Kerstin ser över motionerna och rättar stavfel

  1. Vem skickar ut kallelse till nästa SK inklusive motionerna?

Vi saknar information om tid, plats och datum.

Beslut: Anna ber Norrköpingsgruppen om information vi behöver till kallelsen. Susanna skickar sen ut kallelse till SK inklusive motionerna.

  1. Övriga frågor

Deltagandet på SG har varit lågt, vad gör vi för att fler med serviceposter faktiskt deltar? Vi saknar en struktur för vem gör service som sekreterare och ordförande.

Beslut: Anna och Kerstin gör ett förslag på struktur för detta. Ett rullande schema med namnförslag på sekreterare och ordförande för varje möte kommer att presenteras till nästa SG.

Nästa SG telefonmöte:  9/3 kl 18.00