månadsarkiv: december 2014

SG minnesant. 141124

Närvarande: Kerstin, Internetansvarig, Viktor, Vice Internetansvarig,
Sten, Ekonomiansvarig, Jörgen, Vice ekonomiansvarig, Markus, Översättningsansvarig,

Tiina- vice översättningsansvarig, Tor, Telefonansvarig
Ej närvarande:
Angelica, Mailansvarig.

Introduktion:

  1. Kerstin valdes till ordförande.
  2. Tiina valdes till sekreterare.
  3. De 12 traditionerna lästes av Markus
  4. Förra minnesanteckningarna lästes upp av Tiina
  5. Mötet kommer att hålla på till senast 20.15

Punkter
1. Uppföljning av SK protokollet – hur har det gått med beslutade åtgärder?

a.) Sluta med pappersutskick? Omformulera motion C (förra SK), ansvariga Sten o Viktor.
– Ska vara inne senast 31/1 2015

b.) Fråga angående Vägledning för gruppsamvetesmöte – maildiskussion mellan SG medlemmarna. – – Jörgen har letat i röda boken, men inte hittat ngt specifikt angående gruppsamvetesmöten inom ACA.

c.) Sten har skickat post till alla grupper och informera dem om att vi behöver ha mailadress och/eller telefonnummer om de vill vara med på möteslistan, så att vi vet att den är aktuell.  De som saknar mail o telefonnummer tas bort från möteslistan vid årsskiftet.

d.) Tidigare bordlagd fråga punkt A, angående internetbaserade grupper – Sten och Viktor diskuterar detta.
–  Viktor har varit i kontakt med WSO, men inte fått några svar. Förslagsvis kan vi skapa egna grupper men ej använda ACA:s  namn o logga då vi ej kan styrka anonymiteten.

e.) Lägga upp info på hemsidan om vad man kan göra då problem uppstår i en grupp. Hur ska vi formulera detta? Förslag som kom på SK var: kontakta info@aca-sverige.org, hålla ett gruppinventeringsmöte, Kolla i servicedelen i röda boken. Fråga närstående sammanslutningar. Tiina och Kerstin ska diskutera förslag på info att läggas upp på hemsidan.
– Det finns info i röda boken sid 493-494 och sid 594, samt flödesschema.  Ett tips från Sten var att följa de 12 traditionerna.

f.) Vägledning om hur man skriver en motion på hemsidan, Kerstin är frivillig och önskar hjälp via maildiskussion mellan SG medlemmarna.
– Varje motion bör innehålla en fråga – ett förslag på lösning.

g.) Medaljer köps in av Sten och tas med till SK, där medlemmar kan köpa dem.
– Har beställts och är på väg.

2. Uppföljning från övriga frågor från förra SG-mötet:

a)  Minnesanteckningar från arbetsmöte – kort sammanfattning om vad vi beslutat.
– Tor ska leta reda på informationen och ta fram den.

b)  Vem/Vilka sköter SK-ansvariges arbete t ex kolla mail och när tiden är inne har ett övergripande ansvar för vårens SK?
– Sten kollar mailen tills vidare, får lösenord av Kerstin. Vi hjälps åt när det blir dags för  SK.

Övriga frågor:

3. Marcus har fått besked från WSO att översättningen har blivit godkänd och att vi kan fortsätta arbetet med att översätta röda boken.  Marcus och Tiina ska ha kontakt med varandra och diskutera fortsättningsvis.

4. Uppdatera hemsidan? Den är lite tråkig och mycket text, hur kan vi förenkla den?
– Hemsidan är på väg att förnyas, arbete pågår.

Bordlagda frågor:

Vakanta poster i SG – hur kan vi värva flera medlemmar?
–  Ett förslag är att informera om detta  på våra egna möten, ett annat förslag är att sätta upp vakanta poster under Aktuellt på hemsidan.

Nyhetsbrev – förslag att SG skickar ut det efter SK där vi sammanfattar viktiga punkter från mötet, tackar för konventet, meddelar vakanta poster och uppmanar till servicearbete i SG och utanför. Samt informerar om övriga viktiga händelser.

Vad gäller för riktlinjer när vi lägger upp material på vår hemsida?

Sammanställa en beslutslängd över beslut tagna på SK och SG-möten.

Avslutning:

Nästa telefonmöte: förslagsvis på en söndag ( 21/12, 28/12, 4/1) kl 19.30, Marcus ska kontakta Angelica och se när hon kan. Sedan kommer förslag på datum via mail.

Mötet avslutades med sinnesrobönen i Vi-form

Sekreterare Tiina

Vuxet barn och betrodd tjänare.