månadsarkiv: november 2014

SG minnesant. 141027

Närvarande: Kerstin, Internetansvarig, Viktor, Vice Internetansvarig,
Sten, Ekonomiansvarig, Jörgen, Vice ekonomiansvarig, Markus, Översättningsansvarig,

Tiina- vice översättningsansvarig
Ej närvarande:
Angelica, Mailansvarig, Tor, Telefonansvarig

Jörgen läste de tolv traditionerna.

Kerstin valdes till ordförande.

Tiina valdes till sekreterare.

Mötet kommer att hålla på till senast 20.15

Förra minnesanteckningarna lästes upp av Kerstin.

 Punkter
1. SK-protokollet uppläst av Viktor – åtgärder nedan:

a.) Sluta med pappersutskick? Omformulera motion C (förra SK), ansvariga Sten o Viktor.

b.) Fråga angående Vägledning för gruppsamvetesmöte – maildiskussion mellan SG medlemmarna.

c.) Skicka post (Sten) till alla grupper och informera dem om att vi behöver ha mailadress och/eller telefonnummer om de vill vara med på möteslistan, så att vi vet att den är aktuell.  De som saknar mail o telefonnummer tas bort från möteslistan vid årsskiftet.

d.) Tidigare bordlagd fråga punkt A, angående internetbaserade grupper – Sten och Viktor diskuterar detta.

e.) Lägga upp info på hemsidan om vad man kan göra då problem uppstår i en grupp. Hur ska vi formulera detta? Förslag som kom på SK var: kontakta info@aca-sverige.org, hålla ett gruppinventeringsmöte, Kolla i servicedelen i röda boken. Fråga närstående sammanslutningar. Tiina och Kerstin ska diskutera förslag på info att läggas upp på hemsidan.

f.) Vägledning om hur man skriver en motion på hemsidan, Kerstin är frivillig och önskar hjälp via maildiskussion mellan SG medlemmarna.

g.) Minnesanteckningar från arbetsmöte – kort sammanfattning om vad vi beslutat. Tor?

h) Medaljer köps in av Sten och tas med till SK, där medlemmar kan köpa dem.

Bordlagda frågor:

Vem/Vilka sköter SK-ansvariges arbete t ex kolla mail och när tiden är inne har ett övergripande ansvar för vårens SK?

Vakanta poster i SG – hur kan vi värva flera medlemmar.

Nyhetsbrev – förslag att SG skickar ut det efter SK där vi sammanfattar viktiga punkter från mötet, tackar för konventet, meddelar vakanta poster och uppmanar till servicearbete i SG och utanför. Samt informerar om övriga viktiga händelser.

Vad gäller för riktlinjer när vi lägger upp material på vår hemsida?

Sammanställa en beslutslängd över beslut tagna på SK och SG-möten.

Nästa telefonmöte: måndag 24/11 kl 19.15-20.15

Mötet avslutades med sinnesrobönen i Vi-form

Sekreterare Tiina

Vuxet barn och betrodd tjänare.