månadsarkiv: april 2014

SG-protokoll 140406

Närvarande: Jörgen, Kerstin, Markus, Sten, Eva-Lotta.

Jörgen läste de tolv traditionerna.

Markus valdes till ordförande.

Kerstin valdes till sekreterare.

Mötet kommer att hålla på till senast 21.15.

  1. Förra mötesprotokollet lästes upp av Markus.
  2. Frågor:

A) Ta bort fysiska utskick?
B) Ta bort postansvarig?
C) Broschyrer
D) Att granska hemsidan och dokument för att få enhetliga förkortningar och betydelser på ord. Att sätta ihop arbetsgrupp som vill gå igenom hemsidan
E) Litteraturgruppen
F) Äskande av pengar
G) Ändra SG:s ”protokoll” till ”minnesanteckning”?
H) Arbetsmötet i sommar

A) Ta bort fysiska utskick?
Bakgrund: SK-utskicken kostar c:a 3000 per år sammanlagt. Behöver vi verkligen de fysiska utskicken?
Diskussion: – Kan vara bra att ha kvar fysiska utskick för att nå ut till alla grupper eftersom inte alla kollar sin mejl och inte alla har en postadress.
– All information finns att hämta på hemsidan, alla grupper och GSR kan kolla där för att hålla sig uppdaterade.
– Det är en ganska stor diskussion och inget vi kan egenhändigt besluta om på SG.
– Förslag om att skicka vidare frågan till SK i Malmö.
– Frågan kan fortfarande vara för stor för att hinna diskuteras där och medlemmarna bör ha tid på sig att sätta sig in i frågan för att kunna ha en givande diskussion.
Förslag om att diskutera frågan vidare på arbetsmötet i sommar och sedan eventuellt skriva en motion till nästa SK om frågan. Förslaget går igenom.

B)  Ta bort postansvarig?
Bakgrund: Då nästan alla dess arbetsuppgifter redan fördelats på info-ansvarig och internetansvarig behövs denna post knappt längre.
Beslut om att även denna fråga diskuteras på arbetsmötet i sommar.

C)       Broschyrer
Bakgrund: De fyra broschyrerna som finns på hemsidan behöver uppdateras enligt uppdrag från SK och detta arbete utförs av SG.
Markus är snart klar med Servicestrukturen i ACA och fortsätter med 16 frågor. Vill lämna över Gula foldern och Familjesjukdomen.
Kerstin tar Familjesjukdomen sten tar Gula foldern
Vi försöker ha med utkast till de fyra broschyrerna till SK i maj så att medlemmar kan lämna åsikter på ändringarna.

D)  Granska hemsidan
Bakgrund:
Många av info-sidorna på hemsidan är skrivna för länge sedan och på en del ställen är infon motsägande och en del vet vi inte om det stämmer helt enkelt. Vi behöver gå igenom hemsidan.
Förslag: sätta av tid på arbetsmötet för att gå igenom hela hemsidan.
Diskussion: Det kan ta lång tid att gå igenom hela så vi kanske inte hinner med allt.
– Vi bestämmer att vi ändå sätter av tid på arbetsmötet för detta och ser hur stort arbete det kan vara. Eventuellt får en arbetsgrupp ta över efter arbetsmötet.

E)  Litteraturgrupp
Bakgrund:
Efter att litteraturansvarig avgått och ingen ny tillsatts är översättningsarbetet eftersatt. Någon behöver ta tag i detta.
Diskussion: Översättningsgruppen ska ha gjort lista med nyckelord, som Jeanette skickat in till WSO för godkännande för översättning. Det är mycket rörigt vilken information som finns, vi behöver få en struktur i alla information så vi kan komma vidare i översättningsarbetet. Översättning pågår men Jeanette meddelade dem att hon har avgått. Jeanette får gärna berätta om litteraturläget på nästa SK. Markus tar på sig att kontakta Jeanette.

F)  Äskande av pengar
Bakgrund: Frågor finns från grupper och individer om hur det fungerar med äskande av pengar inför SK. Även en diskussion om detta uppstod på höstens SK.
Vissa grupper har dåligt ekonomi och kanske inte har råd att skicka en representant – får de då reseersättning för att kunna komma?
Svar: enligt tradition 4 och 7 är varje grupp självstyrande, de har själva ansvar för att sköta sin egen ekonomi så gäller även gällande skicka en representant till SK. Man kan tex. starta en insamling i god tid – SK är ju varje vår och höst – för att öronmärka pengar för att kunna skicka en representant till SK. Man får alltid äska, men det är inte säkert att man får det. De enda som i förväg är garanterade reseersättning är de som har en servicepost i SG.

G)  Ändra SG:s ”protokoll” till ”minnesanteckning”?
Bakgrund: Ett protokoll har en striktare innebörd än minnesanteckningar. Förut hette det minnesanteckningar men nånstans på vägen har det börjat kallas för protokoll. Frågan bordläggs

H)  Arbetsmötet i sommar
Förslag om att lägga arbetsmötet tidigare i år, före sista juli. För att hinna skriva motioner till SK. Ingen verkar vara emot men frågan bordläggs.

  1. Bordlagda frågor
    – Arbetsmötet i sommar
    – Ändra SG:s ”protokoll” till ”minnesanteckning”?
  2. Nästa telefonmöte: söndag 140504 kl. 20.15
  3. Mötet avslutades med sinnesrobönen i vi-form.

Sekreterare Kerstin
Vuxet barn och betrodd tjänare